Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-KHCN ngày 25  tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ)

 

Điều 4. Quỹ KHCN có chức năng nhiệm vụ

1. Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn của Quỹ theo quy định;

2. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ;

3. Bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ;

4. Chấp hành các quy định của Điều lệ Quỹ, các quy định khác của ĐHQGHN và của Nhà nước có liên quan;

5.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Giám đốc ĐHQGHN;

6. Triển khai các hoạt động để phát triển vốn phù hợp với pháp luật của Nhà nước và các quy định của ĐHQGHN; 

7. Tổ chức việc thẩm định và quyết định tài trợ, cho vay đối với các đề tài, dự án, hội nghị hội thảo và các đề xuất khác của các đơn vị, tập thể, cán bộ viên chức của ĐHQGHN xin tài trợ, vay vốn.

8. Tài trợ, cho vay, thu hồi vốn và lãi cho vay.

9. Kiểm tra, quản lý, nghiệm thu, đánh giá việc thực hiện các đề tài, dự án nhận tài trợ, vay vốn.

10. Đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu hồi vốn đã cho vay khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ.

11. Quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để vận động tài trợ cho Quỹ hoặc ủy thác cho Quỹ tài trợ, cho vay để thực hiện các dự án khoa học công nghệ và thực hiện các hoạt động phát triển vốn theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :