Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-KHCN ngày 25  tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ)

 

Điều 5. Bộ máy tổ chức và điều hành

Bộ máy cơ cấu tổ chức của Quỹ KHCN bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ; Cơ quan điều hành; Ban Kiểm soát .

Điều 6. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ KHCN (gọi tắt là Hội đồng Quỹ) do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập, có từ 7-9 thành viên gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên (là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp,...) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quỹ là 5 năm. Chủ tịch Hội đồng Quỹ là Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) ĐHQGHN. Trưởng Ban khoa học Công nghệ và Trưởng ban Kế hoạch Tài chính là thành viên đương nhiên của Hội đồng Quỹ.

2. Hội đồng Quỹ KHCN làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng họp thường kỳ để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Hội đồng họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách do cơ quan điều hành Quỹ đề nghị.

3. Hội đồng Quỹ KHCN có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Hoạch định, thông qua chiến lược phát triển của Quỹ;

b) Phê duyệt kế hoạch hoạt động và quyết toán tài chính hằng năm;

c) Quyết định về phân bổ vốn của Quỹ và phê duyệt các chế độ cụ thể về tài trợ, cho vay với các đối tượng và phạm vị hoạt động được quy định trong Điều lệ Quỹ;

e) Báo cáo định kỳ và đột xuất với Giám đốc ĐHQGHN về tình hình hoạt động của Quỹ.

g) Tổ chức  kiểm tra và giám sát các hoạt động của Quỹ.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Điều 7. Cơ quan điều hành

1. Cơ quan điều hành Quỹ gồm có Giám đốc Quỹ, kế toán trưởng Quỹ và Thường trực Quỹ.

2. Giám đốc Quỹ KHCN chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQGHN và Hội đồng lý Quỹ KHCN về toàn bộ hoạt động của Quỹ. Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Giám đốc Quỹ KHCN, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó Giám đốc Quỹ KHCN theo đề nghị của Giám đốc Quỹ KHCN.

3. Nhiệm kỳ của Giám đốc và Phó Giám đốc Quỹ KHCN là 5 năm. 

4. Văn phòng thường trực Quỹ giúp Hội đồng Quỹ và Giám đốc Quỹ trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ của Qũy. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, chức năng của Văn phòng thường trực Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

5. Kế toán trưởng Quỹ do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ, theo nhiệm kỳ 5 năm. Kế toán trưởng của Quỹ chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ về tài chính-kế toán trong khuôn khổ hoạt động của Quỹ phù hợp với pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ.

6. Ban Khoa học Công nghệ là bộ phận thường trực giúp Giám đốc ĐHQGHN trong việc chỉ đạo, quản lý, giám  sát các hoạt động của Quỹ.

Điều 8. Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, miễn nhiệm. Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ không được là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của các thành viên Hội đồng Quỹ, Giám đốc Quỹ, Phó giám đốc Quỹ và kế toán trưởng của Quỹ. Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ phải là những người am hiểu về các lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ, tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Quỹ là 5 năm.

2. Ban Kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Kiểm tra và báo cáo Giám đốc ĐHQGHN và Hội đồng Quỹ về tình hình hoạt động, thực hiện Điều lệ của Quỹ;

b) Tiến hành công việc một cách độc lập theo chương trình đã được Hội đồng Quỹ thông qua;

c) Xem xét, trình Hội đồng Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Điều 9. Đội ngũ cán bộ của Quỹ KHCN bao gồm:

- Cán bộ hợp đồng làm việc thường xuyên tại Quỹ do Giám đốc Quỹ ký hợp đồng và được trả lương bằng nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Cán bộ kiêm nhiệm là những cán bộ làm việc và hưởng lương tại đơn vị khác, được thủ trưởng đơn vị đó cho phép, được Giám đốc Quỹ tiếp nhận, bố trí công việc và được hưởng phụ cấp tài chính theo công việc đảm nhận.

Điều 10. Quyền hạn, nhiệm vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ

1. Giám đốc Quỹ có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo các quy định của Điều lệ Quỹ và thực hiện các quyết định của Hội đồng Quỹ và của Giám đốc ĐHQGHN;

b) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch công tác của Quỹ, trình Hội đồng Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt;  

c) Tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô hoạt động và chức năng nhiệm vụ được giao; 

d) Triển khai ký kết các hợp đồng tài trợ, cho vay; thu hồi vốn và lãi cho vay theo Quyết định của Hội đồng Quỹ; tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án theo quy định hiện hành của ĐHQGHN;

e) Quản lý tài sản và kinh phí hoạt động của Quỹ;

g) Tìm kiếm đối tác, thu hút các nguồn tài trợ và thực hiện các hoạt động để phát triển vốn của Quỹ phù hợp với pháp luật của Nhà nước và các quy định của ĐHQGHN; 

h) Định kỳ hằng năm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, huy động vốn, tiếp nhận các nguồn vốn với Hội đồng Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN;

i) Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Quỹ. Giám đốc Quỹ quản lý và điều hành hoạt động của Quỹ theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quỹ, trước Giám đốc ĐHQGHN và trước pháp luật về các hoạt động của Quỹ và về việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ thuộc quyền theo quy định của pháp luật; là người đại diện cho Quỹ trong các quan hệ với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ ở trong và ngoài nước; được phép trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.

2. Phó Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Quỹ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ về những việc đã được phân công. Trường hợp Giám đốc Quỹ vắng mặt, Giám đốc Quỹ uỷ quyền cho Phó Giám đốc Quỹ thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Quỹ và báo cáo Hội đồng Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN.

3. Nhiệm kỳ của Giám đốc và Phó Giám đốc Quỹ KHCN là 5 năm. 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :