Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH  VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-KHCN ngày 25  tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ)

 

Điều 11. Vốn hoạt động

Vốn hoạt động của Quỹ KHCN được hình thành từ các nguồn sau:

1. Vốn đề nghị được cấp ban đầu từ ngân sách Nhà nước trong 3 năm kể từ ngày thành lập Quỹ là 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng).

2. Vốn cấp bổ sung:

Vốn cấp bổ sung cho Quỹ KHCN từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác của ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN quyết định theo thẩm quyền.

3. Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hiến tặng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Các khoản thu từ hoạt động phát triển vốn của Quỹ

5. Các nguồn thu hợp pháp khác mà pháp luật không cấm.

Điều 12. Đối tượng được tài trợ, vay vốn

Đối tượng được nhận tài trợ và vay vốn từ Quỹ KHCN là các đơn vị, tập thể và cán bộ công chức của ĐHQGHN để thực hiện các hoạt động được quy định tại Điều 13 và đáp ứng các yêu cầu tại Điều 14 của Điều lệ.

Điều 13. Phạm vi hoạt động của Quỹ

1. Quỹ tài trợ để các tổ chức/tập thể và cán bộ công chức của ĐHQGHN triển khai thực hiện:

a) Các đề tài/dự án nghiên cứu đột xuất được Giám đốc ĐHQGHN quyết định thực hiện mà chưa kịp đề xuất trong kế hoạch khoa học công nghệ từ năm trước;

b) Các đề tài/dự án khoa học công nghệ thuộc những ngành, chuyên ngành và lĩnh vực mà Nhà nước và ĐHQGHN ưu tiên phát triển; thuộc những ngành/chuyên ngành được Giám đốc ĐHQGHN quyết định đầu tư để sớm đạt chuẩn khu vực và quốc tế;

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học;

d) Xuất bản các kết quả nghiên cứu, các công trình khoa học, sách chuyên khảo;

e) Tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị hội thảo quốc gia, quốc tế;

g) Xây dựng các nhóm nghiên cứu; 

h) Hỗ trợ cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

i) Khen thưởng các công trình KHCN, các sản phẩm tiêu biểu, xuất sắc;

k) Các hoạt động khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

2. Tổng kinh phí để tài trợ (không thu hồi) phải được cân đối theo nguyên tắc bảo toàn, phát triển vốn.   

3. Quỹ hỗ trợ cho vay vốn không lấy lãi, hoặc cho vay với lãi suất tối đa bằng 70% lãi suất ngân hàng cùng thời điểm  cho vay để thực hiện các hoạt động:

a) Hoàn thiện công nghệ, hoàn thiện sản phẩm; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn. Các đề tài/dự án này không thuộc chương trình, đề tài, dự án trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước và kế hoạch thường niên của ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc;

b) Chuyển giao công nghệ mới;

c) Sản xuất thử; đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm;

d) Triển khai việc thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ;     

 e) Các hoạt động khác do Giám đốc ĐHQGHN quyết định.

4. Mức tài trợ; mức lãi suất cho vay do Giám đốc Quỹ trình Hội đồng Quỹ xem xét, quyết định.

Điều 14. Điều kiện được tài trợ, vay vốn

1. Tổ chức, tập thể, cá nhân xin tài trợ, vay vốn của Quỹ để thực hiện các đề tài, dự án KHCN phải có Đề cương thuyết minh theo mẫu quy định hiện hành của ĐHQGHN.

Đề tài, dự án xin tài trợ/vay vốn không được trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoặc đang được thực hiện bằng nguồn ngân sách khác của nhà nước và phải được Hội đồng thẩm định đề cương đề tài/dự án thông qua, được Giám đốc Quỹ đề nghị, trình Hội đồng Quỹ xem xét, quyết định.

2. Tổ chức, tập thể, cá nhân xin tài trợ để thực hiện các hoạt động như xuất bản kết quả nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo, tham gia báo cáo tại các hội nghị khoa học và các hoạt động khác (không thuộc phạm vi ở khoản 1 Điều 14 trên đây) phải có đơn đề nghị, các minh chứng năng lực được thủ trưởng đơn vị xác nhận và gửi kèm các tài liệu liên quan để Giám đốc Quỹ KHCN xem xét, đề nghị Hội đồng Quỹ xem xét, quyết định.

Điều 15. Chế độ tài chính, kế toán, báo cáo

1. Giám đốc Quỹ KHCN và Kế toán trưởng của Quỹ thực hiện chế độ tài chính, kế toán của Quỹ theo quy định của pháp luật và quy định của ĐHQGHN.

2. Hằng năm, Giám đốc Quỹ xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính trình Hội đồng Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt;  Báo cáo quyết toán hàng năm trình Hội đồng Quỹ.

3. Giám đốc Quỹ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Hội đồng Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính và các kết quả hoạt động của Quỹ.

4. Quỹ chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính của Hội đồng Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN.

Điều 16. Nội dung chi của Quỹ

1.      Chi tài trợ, cho vay trong phạm vi hoạt động của Quỹ như ở Điều 13;

2.      Chi cho việc thẩm định các đề cương đề tài, dự án xin tài trợ, vay vốn;

3.      Chi cho bộ máy hoạt động của Quỹ theo chức năng nhiệm vụ và chế độ hiện hành, được Chủ tịch Hội đồng Quỹ phê duyệt dự toán hằng năm.

4.      Các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác do Giám đốc ĐHQGHN quyết định.

           Điều 17. Quy định về thủ tục thu hồi vốn

           1. Mức, thời gian thu hồi kinh phí của dự án, đề tài được Quỹ cho vay vốn được quy định chi tiết trong hợp đồng;

           2. Trường hợp tổ chức/tập thể/cá nhân không thực hiện nghiêm túc việc hoàn trả kinh phí đã quy định trong hợp đồng thì thời gian quá hạn phải trả lãi vay do vi phạm hợp đồng bằng 1,2 lần so với lãi suất ngân hàng cho vay vốn tại thời điểm vi phạm.

       3. Mọi tranh chấp phát sinh được giải quyết trước hết qua thỏa thuận trực tiếp. Nếu không thỏa thuận được, sẽ giải quyết tại Tòa án kinh tế cấp tương ứng theo luật pháp và quy định hiện hành của ĐHQGHN.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :