Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ KHCN

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ KHCN

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-KHCN ngày 25  tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ)

 

Điều 19. Nếu thấy cần thiết, Hội đồng Quỹ đề nghị Giám đốc ĐHQGHN giải thể Quỹ KHCN.

 Điều 20. Sau khi giải thể, tài chính và cơ sở vật chất của Quỹ được chuyển giao về Văn phòng ĐHQGHN. Giám đốc ĐHQGHN quyết định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ và quản lý tài chính, cơ sở vật chất được chuyển giao theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :