Điều lệ, tổ chức họat động
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Điều lệ, tổ chức họat động
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-KHCN ngày 25  tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ)

 

  Điều 21. Chủ tịch Hội đồng Quỹ, Giám đốc Quỹ phát triển KHCN của ĐHQGHN, Chánh văn phòng và trưởng các ban chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN và các tổ chức/tập thể/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Điều lệ này.

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Hội đồng quản lý Quỹ nghiên cứu trình Giám đốc ĐHQGHN xem xét quyết định.

Điều 23. Hiệu lực của Điều lệ

Điều lệ Quỹ KHCN gồm 7 chương, 23 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giám đốc ĐHQGHN  ký Quyết định ban hành.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :