Lịch sử
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Lịch sử
Lịch sử hình thành và phát triển

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là  trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến.

ĐHQGHN có 3 cấp quản lý hành chính:

1) ĐHQGHN là đầu mối được Chính phủ giao các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm; có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình Quốc huy. Giám đốc, các Phó Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

2) Các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên; các khoa, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ; các đơn vị dịch vụ, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc ĐHQGHN là các đơn vị cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3) Các khoa, phòng nghiên cứu và tương đương thuộc trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

ĐHQGHN hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; được làm việc trực tiếp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của ĐHQGHN. Các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc ĐHQGHN là những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có quyền tự chủ cao, có pháp nhân tương đương các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học khác được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và Luật Khoa học và Công nghệ.

 

Tòa nhà trụ sở của Đại học Đông Dương (được thành lập từ năm 1906 nay là Đại học học Quốc gia Hà Nội) tại số 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG CỦA ĐHQGHN

Năm 1906

Đại học Đông Dương được thành lập theo Quyết định số 1514a ngày 16/5/1906 của Toàn quyền Đông Dương, đặt trụ sở tại số 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (thời Pháp thuộc là phố Boulevard Bobillot).

 

 Toàn cảnh của Đại học Đông Dương được chụp từ máy bay (hình ảnh hồi đầu thế kỷ XX).

Năm 1945

Trên cơ sở Đại học Đông Dương, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam được thành lập, khai giảng khoá đầu tiên vào ngày 15/11/1945 dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực đầu tiên được thành lập dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trụ sở của Trường vẫn đặt tại số 19 phố Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Năm 1951

Nhà nước ta thành lập Trường Khoa học Cơ bản (tại Chiến khu Việt Bắc). Đây là một trong những Trường tiền thân của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sau này.

Năm 1956

Theo Quyết định số 2183/TC ngày 04/6/1956 của Chính phủ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập.

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (ĐHTH) là trường đại học khoa học cơ bản (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn) đầu tiên ở miền Bắc sau hoà bình lập lại. Trường ĐHTH Hà Nội trực tiếp kế thừa truyền thống và cơ sở vật chất, kỹ thuật của Đại học Đông Dương (1906), Trường Đại học Quốc gia Việt Nam (1945) và Trường Khoa học Cơ bản (1951).

 

Trong Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có Khoa Ngoại ngữ, sau này phát triển thành Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.Tòa nhà Đại học Quốc gia Hà Nội tại số 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ngày nay.

Năm 1967

Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội được thành lập trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm 1993 - 2000

Với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Nhà nước ta đã xác định giáo dục và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Theo phương châm đó, ngày 14/01/1993, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VII) đã ra Nghị quyết, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ “Xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia” để làm đầu tàu và nòng cột cho giáo dục đại học nước nhà. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập với vai trò và sứ mệnh đó.

ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 3 trường đại học lớn ở Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (theo Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ). ĐHQGHN hoạt động theo Quy chế về Tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 477/QĐ-TTg ngày 05/9/1994.

Cho đến năm 2000, ĐHQGHN có 05 trường đại học và một số đơn vị khác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Đại cương.

 

Trụ sở Nhà điều hành ĐHQGHN tại số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị định về việc xóa bỏ Trường Đại học Đại cương.

Trong năm 2000, Trường Đại học Sư phạm tách khỏi cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN trở thành trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vào thời điểm này, ĐHQGHN mới có các ngành và lĩnh vực: toán và khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin và điện tử viễn thông (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên), khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, luật (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) và ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ).

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hai Đại học Quốc gia (ĐHQG), trong đó có ĐHQGHN phát triển, Thường vụ Bộ Chính trị đã có Kết luận số 315-TB/TW ngày 29/8/2000, nêu rõ: “Chủ trương xây dựng hai ĐHQG thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và xu hướng phát triển giáo dục đại học của khu vực và thế giới... ĐHQG chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các Bộ, ngành khác trong lĩnh vực liên quan phù hợp theo quy định của Chính phủ và Luật Giáo dục, đảm bảo quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức bộ máy và nhân sự của ĐHQG; tạo cho được ĐHQG trở thành một thực thể hữu cơ phát huy cao nhất hiệu quả của việc xây dựng và sử dụng đội ngũ giáo viên, phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất...”.

Năm 2001

Thực hiện Kết luận của Thường vụ Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 về ĐHQG; ngày 12/02/2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 14/2001/QĐ-TTg và Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg về việc tổ chức lại và ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của ĐHQG. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của ĐHQGHN.

Theo Quyết định số 14/2001/QĐ-TTg, ĐHQGHN có 03 trường đại học thành viên: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ; Viện Công nghệ Thông tin; các khoa, trung tâm nghiên cứu trực thuộc; các đơn vị phục vụ; Văn phòng và các Ban chức năng.

Năm 2003

Ngày 20/12/2003, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã chính thức động thổ xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

Năm 2004

Ngày 19/3/2004, thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, theo Quyết định số 40/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hóa trực thuộc ĐHQGHN. Trung tâm này là sự tiếp nối Trung tâm Hợp tác nghiên cứu Việt Nam (Trường ĐHTH Hà Nội) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định thành lập số 529/QĐ ngày 17/5/1989.

Ngày 25/5/2004, thành lập Trường Đại học Công nghệ trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học trực thuộc ĐHQGHN, theo Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2007

Ngày 06/3/2007, thành lập Trường Đại học Kinh tế trên cơ sở nâng cấp Khoa Kinh tế, theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/5/2007, thành lập Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học, theo Quyết định số 661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2009

Ngày 03/4/2009, thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở Khoa Sư phạm, theo Quyết định số 441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định thành lập 02 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo và Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu.

Năm 2010

Trong năm, thành lập các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Nghiên cứu Đô thị, Khoa Y Dược, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục thành Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục trực thuộc ĐHQGHN.

Ngày 15/11/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho ĐHQGHN phối hợp với Tổ chức AUPELF-UREF (nay là Cơ quan Đại học Pháp ngữ - AUF) tổ chức, quản lý và điều hành Viện Tin học Pháp ngữ, theo Quyết định số 5206/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2011

Trong năm, thành lập các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Nhân lực Quốc tế, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN, Bệnh viện ĐHQGHN, Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức, Trung tâm Nano và Năng lượng.

Đến thời điểm này, về cơ bản ĐHQGHN đã trở thành một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, gồm tổng số 43 đơn vị, trong đó bao gồm: 09 đơn vị thành viên, với 06 trường đại học (có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, có tư cách pháp nhân tương đương các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 03 viện nghiên cứu; 05 khoa trực thuộc; 14 đơn vị đào tạo và nghiên cứu trực thuộc (02 viện và 12 trung tâm đào tạo, nghiên cứu); 15 đơn vị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trực thuộc.

Mặc dù còn một số khó khăn, nhưng  Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 về ĐHQG và Quy chế về Tổ chức và hoạt động của ĐHQG ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho ĐHQG phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ liên quan trong các hoạt động về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học; hình thành được mô hình đơn vị sự nghiệp giáo dục có thực thể hữu cơ, liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực, sự đa dạng và thế mạnh của từng đơn vị trong ĐHQGHN để nâng cao chất lượng mọi hoạt động, gia tăng các giá trị, tạo nên các sản phẩm độc đáo, có sức cạnh tranh cao; được tổ chức QS xếp hạng vào nhóm 250 các trường đại học hàng đầu Châu Á trong đó lĩnh vực khoa học tự nhiên xếp thứ 61, lĩnh vực khoa học sự sống và y sinh xếp thứ 84 (topuniversities.com), góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu của từng đơn vị, của ĐHQGHN và của cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; tích cực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đánh giá mô hình các đại học, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định ĐHQGHN đã đi đúng hướng trong việc xây dựng và phát triển mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao theo Nghị định số 07/2001/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế số 16/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (nguồn: Báo điện tử Chính phủ).

Năm 2013

Triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học, hai ĐHQG đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để soạn thảo Nghị định mới về ĐHQG và Quy chế về Tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đến ngày 17/11/2013, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 186/2013/NĐ-CP về ĐHQG (thay thế cho Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ về ĐHQG).

Để đảm bảo phù hợp với những quy định mới của pháp luật, đồng thời với việc xác định vị trí việc làm trong các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, ĐHQGHN đã triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN theo hướng tinh giản đầu mối, tăng cường nguồn lực cho các đơn vị thành viên và đầu tư phát triển cho các đơn vị trực thuộc sau khi điều chỉnh, sắp xếp lại. Theo đó, cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN được xác định rõ theo 4 nhóm: i) Trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên; ii) Đơn vị trực thuộc định hướng phát triển thành trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên trong thời gian tới; iii) Đơn vị phục vụ; iv) Đơn vị kinh doanh, dịch vụ.

Năm 2014

Để gia tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục đại học thành viên, trên cơ sở các quy định tại Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về ĐHQG, ngày 26/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Quy chế mới này thay thế cho Quy chế về Tổ chức và hoạt động của ĐHQG ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Những nội dung quy định trong Quy chế số 26/2014/QĐ-TTg thể hiện rõ quan điểm đổi mới về ĐHQG của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong quá trình phát triển bền vững và hội nhập.

Trong năm 2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc ĐHQGHN trên cơ sở thảo thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản (Quyết định số 1186/QĐ-TTg ngày 21/7/2014).

Năm 2015

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển khoa học và công nghệ, Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện các chỉ tiêu quan trọng được đề ra trong Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020, ĐHQGHN tiếp tục triển khai và thực hiện giai đoạn 2 của Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.

Năm 2016

Để đạt mục tiêu chiến lược phát triển thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN cũng đang tiến hành thành lập mới, chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của một số đơn vị, cũng như nâng cấp một số đơn vị trực thuộc thành trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc ĐHQGHN. Trong năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Viện Trần Nhân Tông (Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 01/9/2016) và quyết định thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 17/11/2016). Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành quyết định nâng cấp Trung tâm Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN từ trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục thành Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trực thuộc ĐHQGHN (Quyết định số 2099/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/7/2016). Đồng thời, điều chỉnh tên gọi và chức năng, nhiệm vụ của Khoa Quản trị Kinh doanh thành Khoa Quản trị và Kinh doanh (Quyết định số 2211/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/7/2016); đổi tên Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật thành Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật (Quyết định số 3170/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/10/2016).

Năm 2017

Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng cũng như tiềm năng, năng lực và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, Đảng ủy và Hội đồng ĐHQGHN đã ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN. Theo đó, trong Quý I/2017, ĐHQGHN đã tiến hành kiện toàn, điều chỉnh, sắp xếp lại để ổn định tổ chức và hoạt động của một số đơn vị: Điều chỉnh tên gọi và chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sau đại học thành Khoa Các khoa học liên ngành (Quyết định số 248/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/01/2017); đổi tên Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức thành Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp (Quyết định số 269/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/01/2017); hợp nhất Nhà khách ĐHQGHN + Cơ sở 2 của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì + Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thành Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc (Quyết định số 307/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/02/2017); điều chuyển các chức năng, nhiệm vụ còn lại ở Cơ sở 1 của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại số 144 Xuân Thủy về Văn phòng ĐHQGHN và sau đó giải thể Trung tâm Phát triển ĐHQGHN; điều chuyển Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin từ Viện Công nghệ Thông tin về trực thuộc Văn phòng ĐHQGHN.

ĐHQGHN đang trong tiến trình thay đổi tổ chức và nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt của ĐHQGHN: Thành lập Văn phòng Nhiệm vụ Quốc chí; triển khai các thủ tục để sẵn sàng tiếp nhận lại Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Năm 2018

Tháng 02/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQGHN. Đây cũng là giai đoạn ĐHQGHN hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức bộ máy để triển khai nhiệm vụ đầu tư, xây dựng đô thị ĐHQGHN.

Năm 2020

Tháng 10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y Dược là Trường Đại học thành viên thứ tám của ĐHQGHN trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược (thành lập năm 2010). Theo Quyết định thành lập, Trường Đại học Y Dược có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; thực hiện tự chủ theo quy định của Chính phủ; chịu sự quản lý trực tiếp của ĐHQGHN, quản lý nhà nước về Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý về lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Như vậy, tính đến nay, cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN bao gồm 35 đơn vị, trong đó: Cơ quan ĐHQGHN (Văn phòng, 08 Ban chức năng và Khối Văn phòng Đảng - đoàn thể) và 34 đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc, gồm: 08 trường đại học thành viên; 04 Khoa đào tạo trực thuộc và 02 Trung tâm đào tạo môn chung; 05 Viện nghiên cứu khoa học thành viên, 02 Viện nghiên cứu khoa học trực thuộc, 13 đơn vị dịch vụ và phục vụ trực thuộc.

Bên trong các trường đại học thành viên của ĐHQGHN còn có 04 trường THPT (Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, THPT chuyên Khoa học Xã hội và nhân văn, Trường THPT Khoa học Giáo dục) và 1 Trường THCS (Trường THCS Ngoại Ngữ).

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan