Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Cơ cấu tổ chức của các viện nghiên cứu (tính đến tháng 9/2010)

1. Viện Công nghệ - Thông tin

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Phòng, ban chức năng thuộc Viện
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Khoa học - Công nghệ và Đào tạo
II. Trung tâm thuộc Viện
1
Trung tâm Đào tạo công nghệ mạng Netpro - ITI

 
2. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Khoa học
3
Phòng Đào tạo

 
3. Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Quản lý thiết bị
3
Phòng Đào tạo và Sau đại học

 
4. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (theo Quy chế Tổ chức và hoạt động)

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Phòng, ban thuộc Viện
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Kế hoạch - Tài vụ
3
Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và đào tạo
4
Phòng Nghiên cứu Kiểm tra và Đánh giá giáo dục
5
Phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục
6
Phòng Nghiên cứu Quản trị đại học
II. Trung tâm thuộc Viện
1
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
2
Trung tâm Khảo thí và Nghiên cứu xếp hạng cơ sở giáo dục
3
Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :