Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Cơ cấu tổ chức của các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học (tính đến tháng 9/2010)

1. Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
3
Phòng Kế hoạch - Tài chính

 
2. Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Phòng, ban chức năng thuộc Trung tâm
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
II. Bộ môn thuộc Trung tâm
1
Bộ môn Triết học
2
Bộ môn Kinh tế - Chính trị
3
Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
4
Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 
3. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
I. Phòng, ban chức năng thuộc Trung tâm
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Đào tạo
II. Các khoa thuộc Trung tâm
1
Khoa Chính trị
2
Khoa Quân sự

 
4. Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổ chức
2
Phòng Đào tạo

 
5. Trung tâm Nghiên cứu Đô thị (theo Quy chế Tổ chức và hoạt động)

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Văn phòng
2
Phòng nghiên cứu Khoa học và Đào tạo
3
Phòng ng dụng và dịch vụ Khoa học - Công nghệ

 
6. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính - Tổng hợp
2
Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ và Đào tạo
3
Ban Nghiên cứu rừng ngập mặn

 
7. Trung tâm Phát triển Hệ thống

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Hành chính
2
Phòng Kế toán
3
Phòng Đào tạo
4
Phòng Kiểm định chất lượng đào tạo

 
8. Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Phòng Tổ chức - Hành chính - Đào tạo
2
Phòng Nghiên cứu và Dự án

 
9. Trung tâm Nghiên cứu biển và đảo (theo Quy chế Tổ chức và hoạt động)

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Văn phòng Trung tâm
2
Phòng Địa chất
3
Phòng Tài nguyên
4
Phòng Môi trường và Tai biến
5
Phòng Kinh tế, Quy hoạch và Phát triển bền vững
6
Phòng Khoa học xã hội
7
Phòng Nghiên cứu Chính sách và Luật Biển
8
Phòng Mô hình hóa và Cơ sở dữ liệu

 
10. Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu (theo Quy chế Tổ chức và hoạt động)

STT
Tên tổ chức thuộc đơn vị
1
Văn Phòng
2
Phòng Nghiên cứu ứng dụng
3
Phòng Dự án
4
Phòng Dịch vu

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :