Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Những số liệu thống kê cơ bản về ĐHQGHN năm 2014

1. Số liệu về tổ chức cán bộ phân chia theo vị trí việc làm
(Căn cứ số liệu tổng kết năm học 2012-2013; số liệu thống kê sau khi điều chỉnh và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị tính đến 01/3/2014)


STT
Tên cơ quan, đơn vị
Tổng số
Chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm
Nhân lực giảng dạy cơ hữu
Nhân lực giảng dạy HĐ
Nhân lực nghiên cứu cơ hữu
Nhân lực nghiên cứu hợp đồng
Kỹ thuật viên
Nhân viên hành chính HĐ
CV quản lý và hành chính
Nhân lực phục vụ giảng dạy
Nhân lực thuộc nhóm khác
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
718
392
2
72
56
9
20
95
16
56
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
503
335
5
6
3
0
13
106
17
18
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
763
527
29
2
0
8
4
44
84
65
4
Trường Đại học Công nghệ
212
118
1
10
19
0
2
33
11
18
5
Trường Đại học Kinh tế
203
78
2
0
1
1
8
78
15
20
6
Trường Đại học Giáo dục
81
45
1
2
1
0
1
25
5
1
7
Khoa Quốc tế
98
42
6
0
0
0
5
43
2
0
8
Khoa Luật
81
45
0
0
0
0
1
20
7
8
9
Khoa Sau đại học
18
8
0
0
0
0
0
7
0
3
10
Khoa Quản trị Kinh doanh
32
4
0
0
0
0
0
9
10
9
11
Khoa Y Dược
35
9
0
0
1
1
1
15
1
7
12
Viện Công nghệ Thông tin
44
2
0
9
14
0
1
9
0
9
13
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
37
0
0
19
14
0
0
1
0
3
14
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
25
6
0
8
5
0
1
3
0
2
15
Viện Đảm bảo chất lượng
giáo dục
18
4
1
3
1
0
2
7
0
0
16
Viện Tin học
Pháp ngữ
4
1
0
0
0
0
0
3
0
0
17
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
15
3
5
0
0
0
2
2
0
3
18
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- An ninh
8
1
0
0
0
0
0
3
1
3
19
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
32
23
0
0
0
0
0
1
0
8
20
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
46
3
0
23
13
0
0
0
0
7
21
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
19
1
0
0
2
0
1
8
0
7
22
Ban Quản lý các dự án
11
1
0
0
0
0
3
4
0
3
23
Nhà Xuất bản
62
1
0
0
0
3
3
10
11
34
24
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
11
1
0
0
0
0
0
4
0
6
25
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
62
1
0
0
0
0
1
32
1
27
26
Trung tâm Thông tin - Thư viện
111
3
0
0
0
0
0
5
52
51
27
Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Trung tâm
Phát triển ĐHQGHN
42
0
0
1
0
0
1
17
0
23
29
Bệnh viện ĐHQGHN
14
0
0
0
0
0
0
0
7
7
30
Cơ quan ĐHQGHN
132
18
0
0
1
0
4
84
0
25
 
Cộng
3.437
1.672
52
155
131
22
74
668
240
423

 

2. Số liệu về tổ chức cán bộphân chia theo trình độ đào tạo
(Căn cứ số liệu tổng kết năm học 2012-2013; số liệu cập nhật chức danh giáo sư và đặc biệt là sau khi điều chỉnh và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị tính đến 01/3/2014)


STT
Tên đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN
Tổng số
Chia theo trình độ đào tạo
Chức danh
Tiến sĩ khoa học
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Khác
Giáo sư
Phó giáo sư
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
718
9
265
234
156
54
20
110
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
503
3
169
206
96
29
6
84
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
763
1
82
395
237
48
2
22
4
Trường Đại học Công nghệ
212
0
78
72
47
15
2
30
5
Trường Đại học Kinh tế
203
0
60
71
53
19
0
16
6
Trường Đại học Giáo dục
81
0
34
27
13
7
2
12
7
Khoa Quốc tế
98
1
9
51
28
9
0
3
8
Khoa Luật
81
2
23
35
18
3
6
7
9
Khoa Sau đại học
18
1
4
8
3
2
2
1
10
Khoa Quản trị Kinh doanh
32
0
3
10
10
9
0
1
11
Khoa Y Dược
35
0
11
13
9
2
1
3
12
Viện Công nghệ Thông tin
44
1
5
16
17
5
2
1
13
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
37
0
9
10
17
1
0
1
14
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
25
0
7
11
6
1
2
2
15
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
18
0
3
11
3
1
0
1
16
Viện Tin học Pháp ngữ
4
0
1
1
2
0
0
0
17
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
15
0
2
7
1
5
0
1
18
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh
8
0
0
3
4
1
0
0
19
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
32
0
1
20
8
3
0
0
20
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
46
0
9
20
14
3
0
1
21
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
19
1
0
2
9
7
0
1
22
Ban Quản lý các dự án
11
0
1
1
8
1
0
1
23
Nhà Xuất bản ĐHQGHN
61
0
1
9
26
25
0
0
24
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
12
0
2
4
6
0
0
0
25
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
62
0
1
7
32
22
0
1
26
Trung tâm Thông tin - Thư viện
111
0
1
16
74
20
0
0
27
Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Trung tâm Phát triển ĐHQGHN
42
0
0
2
17
23
0
0
29
Bệnh viện ĐHQGHN
14
0
0
0
3
9
0
0
30
Cơ quan ĐHQGHN
132
2
24
54
40
12
4
6
 
Cộng
3.437
21
805
1.316
957
336
49
305

 PV - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :