Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực của ĐHQGHN

1. Phân chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số

Chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm

Nhân lực giảng dạy cơ hữu

Nhân lực giảng dạy HĐ

Nhân lực nghiên cứu cơ hữu

Nhân lực nghiên cứu hợp đồng

Kỹ sư, Bác sĩ, KTV

Nhân lực  hành chính HĐ

Cán bộ quản lý, chuyên viên hành chính

Nhân lực phục vụ giảng dạy

Nhân lực thuộc nhóm khác

1

Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên

723

327

70

70

67

15

40

61

30

43

2

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn

527

316

52

07

04

03

0

123

06

16

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

769

368

184

0

0

03

34

111

69

0

4

Trường Đại học Công nghệ

216

102

31

07

25

0

05

44

02

0

5

Trường Đại học Kinh tế

251

77

28

0

0

0

42

35

10

59

6

Trường Đại học Giáo dục

142

50

21

01

0

0

0

70

0

0

7

Trường Đại học Việt Nhật (Ban Quản lý Trường)

11

03

02

0

0

0

02

04

0

0

8

Khoa Quốc tế

112

52

02

0

0

02

09

45

02

0

9

Khoa Luật

123

41

34

0

0

0

0

48

0

0

10

Khoa Sau đại học

14

02

03

0

0

0

0

07

0

02

11

Khoa Quản trị Kinh doanh

31

02

06

02

06

0

05

10

0

0

12

Khoa Y Dược

70

18

12

0

3

4

13

4

15

01

13

Viện Công nghệ Thông tin

46

0

0

12

3

0

3

5

17

6

14

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

42

0

0

16

22

01

0

03

0

0

15

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

32

06

02

13

03

0

0

07

0

01

16

Viện Đảm bảo chất lượng 
giáo dục

21

03

0

03

01

0

02

07

0

05

17

Viện Quốc tế Pháp ngữ

09

02

0

02

0

0

0

05

0

00

18

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

13

0

0

0

0

0

08

03

0

02

19

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- An ninh

37

16

01

0

0

0

12

07

0

01

20

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

31

21

03

0

0

0

01

03

03

0

21

Trung tâm Hợp tác và
Chuyển giao tri thức

08

01

0

0

0

0

0

02

0

05

22

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

80

0

0

0

0

01

0

48

0

31

23

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

07

0

0

01

0

0

03

03

0

0

24

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

31

01

0

21

05

0

0

0

0

04

25

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

23

01

0

0

02

0

01

05

0

14

26

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN

38

0

0

01

01

0

01

09

0

26

27

Trung tâm Thông tin-Thư viện

124

02

0

0

0

0

0

82

30

10

28

Ban Quản lý các dự án

28

01

0

0

0

0

01

06

0

20

29

Bệnh viện ĐHQGHN

65

0

02

0

0

23

16

17

0

07

30

Nhà Xuất bản

69

01

0

0

0

0

09

19

0

40

31

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

10

01

0

0

0

0

0

03

0

06

32

Cơ quan ĐHQGHN

149

20

0

0

01

0

04

85

01

38

 

Cộng

3852

1434

453

156

143

52

211

881

185

337

 

 

2. Phân chia theo chức danh và trình độ đào tạo

TT

Tên đơn vị

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

Tiến sĩ
khoa học

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Giáo

Phó
giáo sư

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

723

09

305

220

157

32

23

115

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn

527

0

209

220

73

25

08

94

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

769

01

97

419

216

36

03

23

4

Trường Đại học Công nghệ

216

0

91

75

45

05

02

35

5

Trường Đại học Kinh tế

251

0

77

80

76

18

01

20

6

Trường Đại học Giáo dục

142

0

53

48

36

05

02

12

7

Trường Đại học Việt Nhật
(Ban Quản lý Trường)

11

0

05

03

03

0

0

01

8

Khoa Quốc tế

112

01

18

56

24

13

0

06

9

Khoa Luật

123

02

50

42

27

02

06

13

10

Khoa Sau đại học

14

0

03

08

02

01

0

0

11

Khoa Quản trị Kinh doanh

31

0

06

09

16

0

0

02

12

Khoa Y Dược

70

0

17

24

26

03

02

05

13

Viện Công nghệ Thông tin

46

01

10

15

16

04

02

02

14

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

42

0

12

12

17

01

0

01

15

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

32

0

08

18

05

01

03

02

16

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

21

0

05

08

04

04

0

01

17

Viện Quốc tế Pháp ngữ

09

0

04

03

02

00

0

01

18

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

13

0

0

04

09

0

0

0

19

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

37

0

0

09

27

01

0

0

20

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

31

0

01

18

09

03

0

0

21

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức

08

0

01

04

03

0

0

0

22

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

80

0

0

10

41

29

0

0

23

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

07

0

0

03

04

0

0

0

24

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và
Môi trường

31

0

07

15

07

02

0

01

25

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

23

01

0

04

10

08

0

01

26

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN

38

0

01

04

14

19

0

0

27

Trung tâm Thông tin - Thư viện

124

0

02

15

95

12

0

0

28

Ban Quản lý các dự án

28

0

02

06

19

01

0

0

29

Bệnh viện ĐHQGHN

65

0

06

05

35

19

0

02

30

Nhà Xuất bản

69

0

02

10

39

18

0

0

31

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

10

0

02

04

04

0

0

0

32

Cơ quan ĐHQGHN

149

02

30

62

40

15

04

12

 

Cộng

3852

17

1024

1433

1101

277

56

349

 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :