Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC CỦA ĐHQGHN (2018)

1. PHÂN CHIA THEO NHÓM  ĐỐI TƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM (Tính đến ngày 15/01/2018)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Định biên nhân lực theo Đề án Vị trí việc làm

Tổng số CCVC và NLĐ

Chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm

Nhân
lực
giảng dạy cơ hữu

Nhân lực giảng dạy HĐ

Nhân lực nghiên cứu cơ hữu

Nhân lực  nghiên cứu 

Kỹ sư, Bác sĩ, KTV

Cán bộ quản lý, hành chính

Nhân viên hành chính HĐ

Nhân lực phục vụ HĐLĐ

Nhân lực GV THPT

Nhân lực nhóm khác

1

Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên

798

748

324

98

60

74

13

54

44

24

48

9

2

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn

599

531

297

72

7

6

0

84

37

6

0

22

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

856

756

344

187

0

0

7

91

13

33

79

2

4

Trường Đại học Công nghệ

270

245

104

47

6

31

5

30

18

3

0

1

5

Trường Đại học Kinh tế

191

219

74

29

0

0

0

36

67

13

0

0

6

Trường Đại học Giáo dục

176

163

57

30

0

0

0

13

34

1

26

2

7

Trường Đại học Việt Nhật

36

43

3

7

0

0

0

6

24

0

0

3

8

Khoa Quốc tế

87

119

19

28

0

0

0

22

44

6

0

0

9

Khoa Luật

95

116

43

25

0

0

0

19

29

0

0

0

10

Khoa Các Khoa học liên ngành

34

19

3

0

1