Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC CỦA ĐHQGHN (2018)

1. PHÂN CHIA THEO NHÓM  ĐỐI TƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM (Tính đến ngày 15/01/2018)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Định biên nhân lực theo Đề án Vị trí việc làm

Tổng số CCVC và NLĐ

Chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm

Nhân
lực
giảng dạy cơ hữu

Nhân lực giảng dạy HĐ

Nhân lực nghiên cứu cơ hữu

Nhân lực  nghiên cứu 

Kỹ sư, Bác sĩ, KTV

Cán bộ quản lý, hành chính

Nhân viên hành chính HĐ

Nhân lực phục vụ HĐLĐ

Nhân lực GV THPT

Nhân lực nhóm khác

1

Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên

798

748

324

98

60

74

13

54

44

24

48

9

2

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn

599

531

297

72

7

6

0

84

37

6

0

22

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

856

756

344

187

0

0

7

91

13

33

79

2

4

Trường Đại học Công nghệ

270

245

104

47

6

31

5

30

18

3

0

1

5

Trường Đại học Kinh tế

191

219

74

29

0

0

0

36

67

13

0

0

6

Trường Đại học Giáo dục

176

163

57

30

0

0

0

13

34

1

26

2

7

Trường Đại học Việt Nhật

36

43

3

7

0

0

0

6

24

0

0

3

8

Khoa Quốc tế

87

119

19

28

0

0

0

22

44

6

0

0

9

Khoa Luật

95

116

43

25

0

0

0

19

29

0

0

0

10

Khoa Các Khoa học liên ngành

34

19

3

0

1

0

0

7

6

2

0

0

11

Khoa Quản trị và Kinh doanh

55

46

0

8

0

0

0

3

27

8

0

0

12

Khoa Y Dược

59

83

23

13

2

18

4

11

11

1

0

0

13

Viện Công nghệ Thông tin

43

32

4

0

11

3

0

5

7

2

0

0

14

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

59

45

0

0

11

26

0

4

3

1

0

0

15

Viện Việt Nam học và
Khoa học Phát triển

40

30

7

0

13

1

0

6

2

1

0

0

16

Viện Đảm bảo chất lượng
giáo dục

23

15

4

0

0

0

0

2

8

0

0

1

17

Viện Quốc tế Pháp ngữ

23

14

3

0

2

0

0

4

5

0

0

0

18

Viện Trần Nhân Tông

21

13

3

3

0

1

0

1

5

0

0

0

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

40

29

0

0

20

4

0

3

2

0

0

0

20

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

10

13

0

0

0

0

0

6

7

0

0

0

21

Trung tâm Giáo dục
Quốc phòng và An ninh

49

48

16

8

0

0

0

7

8

9

0

0

22

Trung tâm  Giáo dục Thể chất và Thể thao

46

35

24

4

0

0

0

4

0

3

0

0

23

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

12

12

0

0

0

0

0

5

7

0

0

0

24

Trung tâm  Hỗ trợ Sinh viên

92

74

0

0

0

0

2

29

14

29

0

0

25

Trung tâm Kiểm định
chất lượng giáo dục

17

8

1

0

1

0

0

2

4

0

0

0

26

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

17

20

1

0

0

0

0

6

13

0

0

0

27

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

32

44

1

0

1

3

0

9

10

20

0

0

28

Trung tâm Thông tin - Thư viện

107

123

1

1

0

0

0

83

29

9

0

0

29

Ban Quản lý các dự án

32

30

1

0

0

0

3

14

12

0

0

0

30

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật

3

4

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

31

Bệnh viện ĐHQGHN

41

156

0

0

0

0

128

3

25

0

0

0

32

Nhà xuất bản

76

58

0

0

0

0

0

23

15

2

0

18

33

Tạp chí Khoa học

10

8

1

0

0

0

0

5

2

0

0

0

34

Cơ quan ĐHQGHN

171

173

32

0

0

 0

0

77

37

27

 0

 0

 

Tổng

4.220

4.072

1.390

560

135

167

162

676

571

200

153

58

 

 

2. PHÂN CHIA THEO CHỨC DANH KHOA HỌC VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO  (Tính đến 31/12/2017)

Stt

Tên đơn vị

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

TSKH

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Giáo sư

PGS

1

Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên

749

10

346

249

116

28

24

102

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

531

0

239

208

61

23

11

86

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

755

0

123

430

171

31

3

21

4

Trường Đại học Công nghệ

247

0

104

72

65

6

3

30

5

Trường Đại học Kinh tế

225

0

81

87

40

17

1

21

6

Trường Đại học Giáo dục

119

0

48

47

21

3

4

10

7

Trường Đại học Việt Nhật

35

0

9

10

16

0

1

1

8

Khoa Quốc tế

120

1

15

52

39

13

0

6

9

Khoa Luật

116

2

52

40

21

1

7

12

10

Khoa Các Khoa học liên ngành

19

0

5

7

6

1

0

1

11

Khoa Quản trị và Kinh doanh

51

0

13

18

20

0

0

5

12

Khoa Y Dược

84

0

20

37

23

4

2

9

13

Viện Công nghệ Thông tin

33

1

10

12

8

2

2

3

14

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

45

0

11

20

13

1

0

1

15

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

30

0

11

13

5

1

3

2

16

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

15

0

3

7

5

0

0

0

17

Viện Quốc tế Pháp ngữ

14

0

5

7

2

0

0

0

18

Viện Trần Nhân Tông

13

0

5

5

3

0

0

1

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

31

0

9

17

5

0

0

0

20

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn lực

14

0

2

7

5

0

0

0

21

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

49

0

0

16

22

11

0

0

22

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

35

0

2

23

7

3

0

0

23

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ
khởi nghiệp

12

0

1

2

9

0

0

0

24

Trung tâm  Hỗ trợ Sinh viên

71

0

0

13

35

23

0

0

25

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

8

0

2

4

2

0

0

0

26

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

19

0

2

10

4

3

0

1

27

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

44

0

1

11

13

19

0

0

28

Trung tâm Thông tin - Thư viện

123

0

2

18

90

13

0

0

29

Ban Quản lý các dự án

30

0

3

6

20

1

0

0

30

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật

4

0

0

0

4

0

0

0

31

Bệnh viện ĐHQGHN

120

0

7

21

44

48

0

2

32

Nhà xuất bản

59

0

1

15

30

13

0

0

33

Tạp chí Khoa học

10

0

2

5

3

0

0

0

34

Cơ quan ĐHQGHN

164

2

28

70

36

28

5

12

 

Cộng

3.994

16

1.162

1.559

964

293

66

326

 

Ghi chú: Số liệu trên chưa bao gồm 64 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sưPhó Giáo sư năm 2017, trong đó có 06 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 58 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư. Cụ thể:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: có thêm 02 Giáo sư và  20 Phó Giáo sư;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: có thêm 03 Giáo sư và 16 Phó Giáo sư;

- Trường Đại học Kinh tế: có thêm 01 Giáo sư và 06 Phó Giáo sư;

- Trường Đại học Công nghệ: có thêm 03 Phó Giáo sư;

- Trường Đại học Giáo dục: có thêm 04 Phó Giáo sư;

- Khoa Luật: có thêm 03 Phó Giáo sư;

- Khoa Quốc tế: có thêm 01 Phó Giáo sư;

- Khoa Y Dược: có thêm 03 Phó Giáo sư;

- Khoa Các khoa học liên ngành: có thêm 01 Phó Giáo sư;

- Cơ quan ĐHQGHN: có thêm 01 Phó Giáo sư.

 

 VNU Media - Nguồn: Ban Tổ chức Cán bộ, Tháng 12/2017
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :