Số liệu thống kê
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ NHÂN LỰC CỦA ĐHQGHN

 

Stt

Tên cơ quan, đơn vị

Kế hoạch số người làm việc theo vị trí việc năm 2020

Tổng số công chức, viên chức, người lao động

Viên chức giảng dạy

Nhân lực giảng dạy hợp đồng

Viên chức chuyên ngành nghiên cứu khoa học

Nhân lực nghiên cứu khoa học hợp đồng

Nhân lực giữ chức vụ quản lý hành chính

Nhóm chuyên viên hành chính

Cán sự, nhân viên, chuyên viên cao đẳng,
kỹ thuật viên…

Nhân lực hợp đồng theo Nghị định số 68/2000

Nhân lực
giáo viên trung học phổ thông

Nhân lực nhóm khác
(hỗ trợ hoạt động giảng dạy  và nghiên cứu khoa học…)

 
 
 

(a)

(b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

798

715

321

83

62

72

12

88

03

22

44

08

 

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

599

528

281

84

07

08

15

107

01

06

0

19

 

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

809

802

336

213

0

0

10

117

0