Văn bản liên quan
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Văn bản liên quan  >  
Biểu mẫu Xây dựng, xét duyệt và giao nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ ở ĐHQGHN (Văn bản mới năm 2010)

 • Biểu mẫu 01

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQGHN

 • Biểu mẫu 02

DANH MỤC ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN KHCN CẤP ĐHQGHN NGÀNH ĐỂ VIẾT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN TRONG NĂM

 • Biểu mẫu 03A

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐHQGHN

(Đề tài nhóm A/ B)

 • Biểu mẫu 03B

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Dành cho các cán bộ đăng ký chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài KHCN của ĐHQGHN

 • Biểu mẫu 04A

Ý KIẾN NHẬN XÉT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐHQGHN (Dành cho Ủy viên phản biện kín, ủy viên của Hội đồng ngành/liên ngành)

 • Biểu mẫu 04B

PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐHQGHN NĂM ……..

(Kèm theo Hướng dẫn đánh giá thuyết minh đề cương

 • Biểu mẫu 05A

Ý KIẾN NHẬN XÉT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐHQGHN (Dành cho Ủy viên phản biện kín, ủy viên của Hội đồng thẩm định)

 • Biểu mẫu 05B

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐHQGHN (Dành cho chuyên gia, ủy viên của Hội đồng thẩm định)

 • Biểu mẫu 06

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP ĐHQGHN

 • Biểu mẫu 07

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP ĐHQGHN

 • Biểu mẫu 08

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 • Biểu mẫu 09

BIÊN BẢN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN

 • Biểu mẫu 10

PHIẾU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CỦA ĐHQGHN

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :