Văn bản liên quan
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Văn bản liên quan  >  
Hệ thống phân cấp và quản lý

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIỮA
CÁC BỘ VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

        Giao chỉ tiêu kế hoạch về các chương trình mục tiêu quốc gia cho Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG),

         Xét duyệt và quản lý các đề tài hợp tác quốc tế và các dự án ODA cấp quốc gia,

         Xét duyệt và quản lý các Dự án điều tra cơ bản, Sự nghiệp kinh tế.

2. BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

         Quyết định các nhiệm vụ, tổ chức hội đồng, tuyển chọn, phê duyệt các đề tài khoa học công nghệ trọng điểm, các đề tài độc lập cấp nhà nước, các dự án sản xuất thử, thử nghiệm cấp Nhà nước,

         Phối hợp với ĐHQGHN kiểm tra theo dõi và tổ chức nghiệm thu các đề tài và dự án cấp Nhà nước,

         Hướng dẫn việc lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí hoạt động khoa học công nghệ cho ĐHQGHN (hàng năm),

         Kiểm tra giám sát các hoạt động khoa học công nghệ của ĐHQGHN.

3. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

         Phân bổ kinh phí và giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường hàng năm.

4. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         Ban hành quy chế nghiên cứu khoa học sinh viên,

         Tổ chức xét và trao giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm.

5. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

         Quyết định thành lập hoặc giải thể các trung tâm nghiên cứu khoa học, quản lý các trung tâm trực thuộc ĐHQGHN,

         Hướng dẫn các đơn vị xây dựng định hướng chiến lược, các kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học công nghệ,

         Xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học công nghệ của ĐHQGHN và báo cáo với Bộ Khoa học Công nghệ; kế hoạch về các chương trình mục tiêu, điều tra cơ bản, hợp tác quốc tế, các dự án ODA và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

         Ban hành các quy chế về tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học công nghệ trong ĐHQGHN dựa trên quy chế chung của Nhà nước về các hoạt động khoa học công nghệ và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy chế này,

         Phân bổ kinh phí hoạt động khoa học công nghệ hàng năm cho các đơn vị thành viên và báo cáo Bộ Khoa học Công nghệ,

         Tổ chức và quản lý (xét duyệt, kiểm tra theo dõi, đánh giá và nghiệm thu) các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử- thử nghiệm cấp ĐHQGHN,

         Xây dựng và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị cho các hoạt động khoa học công nghệ,

         Tổ chức và quản lý các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án ODA cấp ĐHQGHN hay cấp Nhà nước (được uỷ quyền),

         Tham gia quản lý (cùng với Bộ Khoa học Công nghệ) các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử- thử nghiệm cấp Nhà nước,

         Quản lý và cung cấp các nguồn thông tin khoa học công nghệ thuộc ĐHQGHN, hướng dẫn và quản lý công tác về quyền sở hữu trí tuệ,

         Xét duyệt các giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN; xét duyệt giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN/Bộ Giáo dục và Đào tạo,

         Đề xuất giới thiệu với các cơ quan nhà nước xét thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

6. CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN, CÁC VIỆN, KHOA VÀ TRUNG TÂM TRỰC THUỘC ĐHQGHN

         Xây dựng định hướng chiến lược, các kế hoạch hàng năm, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị và báo cáo với ĐHQGHN và Bộ Khoa học Công nghệ,

         Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, của ĐHQGHN về các hoạt động khoa học công nghệ,

         Phân bổ, thanh quyết toán kinh phí khoa học công nghệ được phân hàng năm theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của ĐHQGHN,

         Quản lý các trung tâm nghiên cứu khoa học trực thuộc đơn vị,

         Tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị (các đề tài cấp đơn vị, các đề tài hợp đồng với các cơ quan ngoài),

         Tổ chức và quản lý các đề tài hợp tác quốc tế thuộc đơn vị,

         Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và tham gia quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án sản xuất thử- thử nghiệm, đề tài hợp tác quốc tế cấp ĐHQGHN và cấp Nhà nước,

         Xét duyệt các giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp đơn vị; đánh giá và đề nghị giới thiệu các giải thưởng về nghiên cứu khoa học ở các cấp cao hơn,

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; xét chọn giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp đơn vị, đề nghị xét giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên ở ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    

 

 STT

CẤP QUẢN LÝ VÀ LOẠI ĐỀ TÀI

 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÀU TƯ/

BỘ KHCN/ BỘ TÀI NGUYÊN& MT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 ĐƠN VỊ

(TRƯỜNG, KHOA TT, VIỆN, TT)

I. CẤP NHÀ NƯỚC

1.

Đề tài KH - CN trọng điểm cấp NN

- Xác định đề tài (tên, mục tiêu, kết quả dự kiến),

- Tổ chức tuyển chọn/ giao nhiệm vụ,

- Quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước.

- Chỉ đạo xây dựng đề tài và xác nhận hồ sơ đăng ký,

- Tham gia quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở (xác nhận báo cáo, tổ chức Hội đồng, đề xuất danh sách Hội đồng nghiệm thu cấp NN).

- Đề xuất đề tài

- Xây dựng hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài (xác nhận hồ sơ đăng ký đề tài)

- Tham gia quản lý, tổ chức thực hiện

- Tham gia tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở (xác nhận báo cáo, đề nghị danh sách Hội đồng)

- Tổ chức chuyển giao kết quả

2.

Đề tài độc
 lập cấp NN

- Xác nhận đề tài (tên, mục tiêu, kết quả dự kiến)

- Tổ chức tuyển chọn/ giao nhiệm vụ

- Quản lý, kiểm tra

- Tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước

- Chỉ đạo xây dựng đề tài, xác nhạn hồ sơ đăng ký và đề xuất với Bộ,

- Tham gia quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở (xác nhận báo cáo, tổ chức Hội đồng, đề xuất danh sách Hội đồng nghiệm thu cấp NN).

- Đề xuất đề tài,

- Xây dựng hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài (xác nhận hồ sơ đăng ký đề tài),

- Tham gia quản lý, tổ chức thực hiện,

- Tham gia tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở (xác nhận báo cáo, đề nghị danh sách Hội đồng),

- Tổ chức chuyển giao kết quả.

3.

Dự án sản xuất thử, thử nghiệm cấp NN

- Tổ chức tuyển chọn, quản lý, kiểm tra

- Tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước

- Chỉ đạo xây dựng dự án và đề xuất với Bộ,

- Tham gia tuyển chọn, quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở (xác nhận báo cáo, tổ chức Hội đồng, đề xuất danh sách Hội đồng nghiệm thu cấp NN).

- Xây dựng dự án,

- Tổ chức thực hiện,

- Tham gia quản lý, kiểm tra,

- Tham gia quản lý, kiểm tra,

- Tham gia nghiệm thu cấp cơ sở (xác nhận báo cáo, tổ chức Hội đồng, đề nghị danh sách Hội đồng).

4.

Nhiệm vụ QLNN về BVMT

 (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- Giao chỉ tiêu ngân sách hàng năm,

- Phối hợp với ĐHQGHN phê duyệt nhiệm vụ.

- Đề xuất nhiệm vụ với Bộ,

- Phối hợp tổ chức tuyển chọn,

- Quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu,

- Tổ chức các hoạt động quản lý và Bảo vệ môi trường trong ĐHQGHN.

- Đề xuất nhiệm vụ với ĐHQGHN,

- Tổ chức thực hiện,

- Tham gia quản lý, kiểm tra,

-  Phối hợp tổ chức các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường trong đơn vị,

5 .

Đề tài điều tra cơ bản/ Chương trình mục tiêu/ Sự nghiệp kinh tế

( Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tuyển chọn, quản lý,

- Tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước

- Tổ chức thẩm định và đề xuất đề tài, dự án,

- Tham gia quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở (xác nhận báo cáo, tổ chức Hội đồng, đề nghị danh sách Hội đồng NN).

- Đề xuất đề tài, dự án,

- Tổ chức thực hiện,

- Tham gia quản lý, kiểm tra,

- Tham gia nghiệm thu cấp cơ sở (xác nhận báo cáo, đề xuất danh sách Hội đồng).

6.

Đề tài NCCB trong KHTN

- Tuyển chọn, quản lý, nghiệm thu.

(Do các Hội đồng ngành tổ chức, có Quy chế riêng).

 

- Để xuất đề tài

- Tổ chức thực hiện đề tài

- Tham gia quản lý, kiểm tra

- Tham gia tổ chức nghiệm thu

II. CẤP ĐHQGHN

7.

Đề tài trọng điểm

- Cấp kinh phí sự nghiệp KH- CN hàng năm

- Phê duyệt kinh phí,

- Xác định đề tài (tên, mục tiêu, kết quả dự  kiến),

- Tổ chức tuyển chọn, ký hợp đồng,

- Quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu cấp ĐHQGHN.

- Xây dựng đề tài và đề cương (xác nhận bản dăng ký và đề cương đề tài),

- Tham gia tuyển chọn,

- Tổ chức thực hiện,

- Tham gia quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở (xác nhận báo cáo, thành lập Hội đồng, đề nghị danh sách Hội đồng cấp ĐHQGHN).

8.

Đề tài đặc biệt

- Cấp kinh phí sự nghiệp KH- CN hàng năm

- Phê duyệt kinh phí,

- Xác định đề tài (tên, mục tiêu, kết quả dự kiến),

- Tổ chức tuyển chọn,

- Quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu.

- Đề xuất đê tài, xây dựng đề cương (xác nhận đề cương),

- Tham gia tuyển chọn,

- Ký hợp đồng, tổ chức thực hiện và tham gia quản lý,

- Tham gia nghiệm thu (duyệt báo cáo, đề xuất Hội đồng).

9.

Đề tài NCKH

- Cấp kinh phí sự nghiệp KH-CN hàng năm

- Phê duyệt kinh phí,

- Phê duyệt đề tài,

- Tham gia nghiệm thu.

- Đề xuất đề tài,

- Tổ chức thực hiện,

- Quản lý, kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu.

10.

Đề tài NCCB trong KHXH

- Cấp kinh phí sự nghiệp KH- CN hàng năm

- Phê duyệt kinh phí,

- Xét duyệt đề tài,

- Quản lý và nghiệm thu.

- Đề xuất đề tài (xác nhận đề cương),

- Tổ chức thực hiện,

- Tham gia quản lý và kiểm tra,

- Tổ chức nghiệm thu.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :