Văn bản liên quan
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Văn bản liên quan  >  
Hệ thống tư vấn khoa học

Tổ chức hệ thống tư vấn khoa học

 

        Hệ thống tư vấn chuyên môn (cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển) được tổ chức từ cấp khoa đến cấp ĐHQGHN. Ở mỗi đơn vị khoa và trường đều có Hội đồng Khoa học và Đào tạo, tư vấn cho chủ nhiệm khoa và hiệu trưởng về các công tác chuyên môn. Hệ thống Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp ĐHQGHN bao gồm:

 

        Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN. Thành phần của Hội đồng gồm Giám đốc (chủ tịch Hội đồng), một số phó giám đốc, Bí thư đảng uỷ ĐHQGHN, trưởng Ban Khoa học- Công nghệ và trưởng Ban Đào tạo (đồng thư ký Hội đồng), hiệu trưởng các trường đại học trực thuộc, viện trưởng các viện nghiên cứư và một số giám đốc trung tâm nghiên cứ trực thuộc ĐHQGHN, chủ tịch các hội đồng ngành và một số nhà khoa học có uy tín. Hội đồng họp thường kỳ mỗi năm 2 lần để thảo luận và tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN những vấn đề có tính chiến lược trong đào tạo, nghiên cứư khoa học và phát triển.

 

        11 hội đồng ngành và liên ngành (Toán học- Cơ học- Tin học, Vật lý- Điện tử- Viễn thông, Hoá học, Sinh học, Các khoa học trái đất- Môi trường, Văn học, Ngôn ngữ- Ngoại ngữ, các Khoa học lịch sử, Triết học- Xã hội học- Khoa học Mác- Lê nin, Kinh tế- Luật, Tâm lý học- Giáo dục học- Phương pháp giảng dạy). Thành viên của các hội đồng ngành và liên ngành là các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín và trình độ chuyên môn cao trong và ngoài ĐHQGHN. Hội đồng họp thường kỳ mỗi năm 4 lần và có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành/liên ngành: phương hướng phát triển của ngành/liên ngành, thẩm định các đề tài nghiên cứu, chương trình đào tạo.

 

        Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các hội đồng ngành, liên ngành hoạt động theo:

-  Qui chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN.

- Qui chế về tổ chức và hoạt động của các hội đồng ngành và liên ngành ĐHQGHN.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :