Lý lịch khoa học
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Lý lịch khoa học  >  
Lý lịch khoa học của cán bộ giảng viên ĐHQGHN

1
20
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
2
21
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên & Môi trường
3
22
Trung tâm Phát triển Hệ thống
4
23
Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ
5
24
Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
6
25
Trung tâm quốc tế Nghiên cứu biến đổi toàn cầu
7
Viện Công nghệ Thông tin
26
Nhà Xuất bản
8
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
27
Nhà In
9
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
28
Tạp chí Khoa học
10
Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục
29
Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Phát triển Đô thị đại học
11
Khoa Luật
30
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
12
31
Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á
13
Khoa Quản trị Kinh doanh
32
Trung tâm Thông tin - Thư viện
14
33
Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng
14
Khoa Y - Dược
34
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin
16
Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống việc làm
35
Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và Đại học Kyoto
17
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị
36
Ban Quản lý và Phát triển Dự án
18
Trung tâm Giáo dục Quốc phàng – Anh ninh
37
Quỹ Khoa học - Công nghệ
19
Trung tâm Giáo dục Thể chất – Thể thao
38

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :