Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
- Liên kết đào tạo quốc tế... (16/6/2006)

Người hỏi:  channen_tn@yahoo.com

 

Trả lời:

 

  1. Em co the lien he voi cac don vi thuoc DHQGHN co to chuc dao tao lien ket quoc te theo dia chi duoi day de biet chi tiet cac thong tin ve phuong thuc xet tuyen, dieu kien dang ky xet tuyen, thoi gian xet tuyen:
 - Khoa Quoc te, DHQGHN, 144 duong Xuan Thuy, quan Cau Giay, Ha Noi. DT: (04)7548065 hoac (04)5571662.
 - Truong Dai hoc Cong nghe, DHQGHN, nha E3, 144 duong Xuan Thuy, quan Cau Giay, Ha Noi. DT: (04)7547865.
 - Khoa Kinh te, DHQGHN, nha E1, 144 duong Xuan Thuy, quan Cau Giay, Ha Noi. DT: (04) 7548607.
  2. Neu thi khoi D1 vao nganh Kinh te, mon thi ngoai ngu khong tinh he so 2. Mon thi ngoai ngu vao cac nganh dao tao cua truong Dai hoc ngoai ngu tinh he so 2.

Ban Đào tạo ĐHQGHN

 VnuNEWS - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :