Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hỏi _ Đáp về điều kiện tuyển sinh đại học (16/6/2008)

Hỏi: daitn_52@coltech.vnu.vn

cho toi xin hoi la:nam nay nhung hoc sinh tot nghiep loai trung binh co
dc thi vao truong dai hoc quoc gia ko?xin cam on!

 

Đáp: Vũ Viết Bình, Phó Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN

Theo quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy hien hanh cua
Bo GD-DT, ngoai cac dieu kien khac, moi cong dan da tot nghiep trung
hoc pho thong, trung cap chuyen nghiep, trung hoc nghe deu duoc du thi
tuyen sinh dai hoc, trong do co DHQGHN. Tuy nhien, nam hoc 2008-
2009 DHQGHN co tuyen sinh to chuc dao tao mot so nganh dat trinh do
quoc te nhu nganh Quan tri kinh doanh, nganh ngon ngu hoc, nganh hoa
hoc, nganh toan hoc, vi vay co nhung dieu kien rieng ve tuyen sinh. moi
chi tiet DHQGHN da thong bao tren cuon "Nhung dieu can biet ve tuyen
sinh dai hoc va cao dang nam 2008" do Bo GD-DT phat hanh, trong do
co thong tin ma ban dang quan tam.

 Hoi_dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :