Hỏi - Đáp (Q-A)
Trang chủ   >  Liên hệ  >   Hỏi - Đáp (Q-A)  >  
Hoi_dap về giấy báo nhập học sau đại học (23/7/2008)

Hỏi: vuminh hai" <minhhai1044@gmail.com

Kinh gui phong dao tao sau dai hoc Truong DH QGHN,

Vua roi toi co du thi tuyen sinh sau dai hoc dot 1 nam 2008. Toi da nhan duoc giay bao diem va xem tren mang thay co diem chuan cua cac chuyen nganh du thi. Toi thay minh da du diem trung tuyen vao nganh minh dang ky.

Toi muon hoi ve giay bao nhap hoc( thoi gian nhap hoc) de chu dong chuan bi va sap xep thoi gian theo hoc. Rat mong nhan duoc hoi am qua muc Hoi- dap.

Toi xin tran thanh cam on.

Đáp: TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN

Chao ban,

Cac don vi tuyen sinh cua DHQGHN da co ban hoan thanh cong tac tuyen sinh dot 1 nam 2008 va da thong bao ket qua tuyen sinh toi cac thi sinh.

Viec trieu tap cac thi sinh trung tuyen tuy thuoc vao cac don vi dao
tao. Co the trieu tap ngay sau khi tuyen sinh dot 1, hoac trieu tap cung
voi cac thi sinh thi tuyen dot 2.

Vi ban khong noi ro la ban thi chuyen nganh gi, tai don vi nao nen chung
toi chua cung cap cho ban thong tin cu the.

Ban hay lien he truc tiep voi don vi ma ban da nop ho so tuyen sinh de
biet chi tiet ve ke hoach nhap hoc.

Chuc ban thanh cong.

 Hoi_dap@vnu.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :