Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức trực thuộc ĐHQGHN

Ngày 06/12/2011, Giám đốc ĐHQGHN, GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký quyết định thành lập Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức sau khi có Quyết nghị số 3580/QN-HĐ của Hội đồng ĐHQGHN.
Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức là đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển giao tri thức trực thuộc ĐHQGHN, tổ chức và hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:
1. Chức năng
1.1. Tư vấn, hỗ trợ cán bộ khoa học trong ĐHQGHN hoàn tất các thủ tục đăng ký, chứng nhận phát minh, sáng chế; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQGHN; chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, sản xuất thử, sản phẩm dịch vụ tư vấn của ĐHQGHN thành các sản phẩm có thể bán được trên thị trường.
 1.2. Tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ bên ngoài vào ĐHQGHN để tạo ra các vườn ươm tri thức, vườn ươm KH&CN, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và các hoạt động quản lý của ĐHQGHN.
1.3. Liên kết, hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động chuyển giao tri thức.
2. Nhiệm vụ
2.1. Chuyển giao tri thức từ ĐHQGHN ra ngoài xã hội
a) Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục đăng ký bằng độc quyền phát minh, sáng chế, phát hiện mới, dữ liệu, thông tin, giải pháp mới, đề xuất hữu ích; đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp thông qua con đường cấp quốc gia hoặc theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế với Cục sở hữu trí tuệ cho các cán bộ khoa học trong và ngoài ĐHQGHN.
b) Phát triển các dịch vụ tư vấn về KH&CN, tri thức của ĐHQGHN cho các khách hàng bên ngoài.
c) Thiết kế, đặt tên, đăng ký, quảng bá để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nghiên cứu KH&CN của ĐHQGHN.
d) Chuyển giao tri thức của ĐHQGHN ra ngoài xã hội thông qua người học bằng cách hoàn thiện thêm năng lực, phẩm chất, kỹ năng.
đ) Chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, sản xuất thử, sản phẩm dịch vụ tư vấn của ĐHQGHN thành các sản phẩm có thể bán được trên thị trường.
2.2. Tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ ngoài xã hội vào ĐHQGHN
a) Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng hệ thống mô phỏng cho sinh viên của ĐHQGHN thực tập; đưa chuẩn tuyển dụng vào trong đào tạo để đào tạo theo địa chỉ, đảm bảo sinh viên đạt chuẩn có việc làm ngay.
b) Xây dựng các bài tập tình huống, những ví dụ điển hình... trên cơ sở thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước thành các bài giảng cho sinh viên của ĐHQGHN.
c) Xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển từ nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp để phát triển cơ sở vật chất học tập cho sinh viên của ĐHQGHN.
d) Tổ chức hội thảo khoa học với các chủ đề được quan tâm, liên quan đến đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực doanh nghiệp; các chủ đề được ĐHQGHN phê duyệt và khuyến khích.
2.3. Liên kết, hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động chuyển giao tri thức
a) Liên kết, hợp tác quốc tế với các tổ chức và trường đại học có uy tín cao trên thế giới, đặc biệt các tổ chức và trường đại học có mô hình trung tâm chuyển giao tri thức để triển khai thực hiện các hoạt động chuyển giao tri thức thông qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu KH&CN, dịch vụ.
b) Tư vấn và phát triển các dịch vụ nhằm thu hút sinh viên, cán bộ đến học tập và NCKH tại ĐHQGHN; thúc đẩy việc cử sinh viên, cán bộ, viên chức của ĐHQGHN đi học tập, NCKH ở nước ngoài.
c) Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức, sinh viên của ĐHQGHN khi được Giám đốc ĐHQGHN giao.
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:
1. Ban Giám đốc Trung tâm.
2. Hội đồng Cố vấn.
3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo.                               
4. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc Trung tâm:
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp (trong đó có bộ phận hợp tác quốc tế).
b) Phòng Đào tạo - Tư vấn.
c) Phòng Hợp tác doanh nghiệp.
d) Phòng Đăng ký Sáng chế và bản quyền.

 VNU Media - Ban Tổ chức - Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :