Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc ĐHQGHN

Ngày 07/2/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3636/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Nano và Năng lượng là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên,có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:
1. Chức năng
a) Điều phối, liên thông, liên kết, hợp tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách và tổ chức các hoạt động chuyển giao, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nano và năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch.
b) Đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), tham gia đào tạo đại học và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài trong lĩnh vực nano và năng lượng.
2. Nhiệm vụ
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ; tham gia tuyển chọn, đấu thầu và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách trong lĩnh vực nano và năng lượng, đặc biệt liên quan đến năng lượng sạch và các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực theo các đơn đặt hàng hoặc theo yêu cầu của ĐHQGHN và của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước.
b) Tổ chức đào tạo sau đại học, tham gia đào tạo đại học và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài trong lĩnh vực nano và năng lượng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành cho cán bộ trong và ngoài ĐHQGHN về công nghệ nano và năng lượng.
c) Xây dựng, triển khai thực hiện và phát triển các chương trình, dự án hợp tác với các tổ chức đào tạo và nghiên cứu quốc tế, các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nano và năng lượng.
d) Trao đổi cán bộ, sinh viên với các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trên thế giới để phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trung tâm.
đ) Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, tư vấn trong lĩnh vực nano và năng lượng.
e) Tích hợp với các đơn vị như phòng thí nghiệm, các trung tâm liên quan trong ĐHQGHN để thực hiện các nhiệm vụ nói trên.
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:
1. Ban Giám đốc Trung tâm.
2. Hội đồng Cố vấn quốc tế.
3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
4. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc Trung tâm:
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.
b) Phòng Nghiên cứu khoa học và phát triển.
c) Phòng Đào tạo.
5. Các phòng thí nghiệm.                             
6. Các đơn vị trực thuộc khác (nếu cần thiết).

 VNU Media - Ban Tổ chức - Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :