Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hướng dẫn thực hiện hoạt động tự đánh giá của giảng viên

 

 

Ngày 9/2/2012, ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 512 /HD-ĐBCL về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động tự đánh giá của giảng viên.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>> Hướng dẫn số 512/HD-ĐBCL

1. Điều khoản chung
1.1. Mục đích
Hoạt động tự đánh giá của giảng viên giúp cung cấp các thông tin từ phía giảng viên về nhiệm vụ của giảng viên góp phần xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển văn hóa chất lượng trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
Kết quả tự đánh giá của giảng viên cùng với thông tin phản hồi của người học, đánh giá của đồng nghiệp và đánh giá của cấp trên tạo thành Hồ sơ đánh giá giảng viên.
1.2. Yêu cầu
Tự đánh giá là một trong những nhiệm vụ tất cả giảng viên trong ĐHQGHN phải thực hiện để xây dựng văn hóa chất lượng và thương hiệu của ĐHQGHN.
Giảng viên có nhiệm vụ tự đánh giá khách quan và trung thực theo các nội dung trong Phiếu giảng viên tự đánh giá.
Thủ trưởng các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN đưa công tác tự đánh giá của giảng viên vào kế hoạch và nhiệm vụ đảm bảo chất lượng của năm học.
1.3. Công cụ và nội dung tự đánh giá
Giảng viên sẽ tự đánh giá theo Phiếu giảng viên tự đánh giá. Phiếu này  bao gồm các câu hỏi cốt lõi dùng chung trong toàn ĐHQGHN; các đơn vị có thể bổ sung thêm các câu hỏi đặc thù (nếu cần) vào mẫu Phiếu giảng viên tự đánh giá chung của ĐHQGHN.
Phiếu Giảng viên tự đánh giá có các nội dung sau[1]:
- Nhiệm vụ giảng dạy;
- Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức;
- Nhiệm vụ tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ;
- Nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
1.4. Đối tượng, thời điểm và hình thức tự đánh giá
Đối tượng tự đánh giá: là tất cả giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy trong năm học tại các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN.
Thời điểm tự đánh giá: tháng 6 hằng năm.
Hình thức tự đánh giá của giảng viên: Khi việc tích hợp đầy đủ nội dung Phiếu giảng viên tự đánh giá trong Cổng thông tin ĐHQGHN chưa hoàn thành, giảng viên sẽ thực hiện tự đánh giá trên bản in. Sau khi Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin đã tích hợp đầy đủ nội dung Phiếu này trên Cổng thông tin của ĐHQGHN, giảng viên sẽ thực hiện tự đánh giá trực tuyến hoàn toàn qua mạng ĐHQGHN. Nội dung Phiếu giảng viên tự đánh giá trực tuyến qua cổng thông tin ĐHQGHN và trên bản in là giống nhau.
2. Lộ trình triển khai và các bước thực hiện
2.1. Lộ trình triển khai
Lộ trình triển khai hoạt động tự đánh giá của giảng viên được chia thành 2 giai đoạn cụ thể như sau:
- Giai đoạn 1: Năm học 2011-2012
Giảng viên làm quen với hoạt động tự đánh giá, từ đó tự nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu, các giải pháp khắc phục khi thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên. 
- Giai đoạn 2: Từ năm học 2012-2013 trở đi
Thông tin tự đánh giá của giảng viên được sử dụng như là một trong những căn cứ nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của giảng viên, xét thi đua khen thưởng, xây dựng các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác.
2.2. Các bước thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị
Trung tâm/Bộ phận ĐBCL phối hợp với Phòng/Bộ phận Tổ chức cán bộ (TCCB) của đơn vị lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ giảng viên tự đánh giá; thông báo bằng văn bản về kế hoạch thực hiện đến các đối tượng liên quan.
Bước 2. Triển khai hoạt động tự đánh giá của giảng viên theo trình tự
- Trung tâm ĐBCL/Phòng TCCB phổ biến đến các Khoa/Phòng/Bộ môn trong đơn vị về mục đích, nội dung, yêu cầu và quy trình tự đánh giá của giảng viên;
- Các Khoa/Phòng/Bộ môn trong đơn vị hướng dẫn giảng viên tự đánh giá theo Phiếu giảng viên tự đánh giá.
Bước 3: Hoàn thành phiếu, thu phiếu, phân tích
a) Đối với hình thức tự đánh giá bằng bản in:
- Giảng viên nhận bản in phiếu tự đánh giá từ các Khoa/Phòng/Bộ môn trong đơn vị; thực hiện kê khai và tự đánh giá theo các nội dung trong phiếu;
- Trong giai đoạn 1: giảng viên tự nghiên cứu về những điểm mạnh, điểm yếu và các giải pháp tự khắc phục của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, báo cáo cho Phòng/Bộ môn về việc tự đánh giá để thực hiện thống kê kết quả, tự bảo quản Phiếu giảng viên tự đánh giá. Trung tâm/Bộ phận ĐBCL của các đơn vị thống kê về số lượng giảng viên và tỷ lệ giảng viên đã tham gia tự đánh giá (phần A của Phụ lục 2) để báo cáo Thủ trưởng đơn vị và Hội đồng KĐCL ĐHQGHN;
- Trong giai đoạn 2: giảng viên sẽ thực hiện tự đánh giá; nộp Phiếu tự đánh giá đã hoàn thành cho Bộ môn (với Trường và Khoa) hoặc Phòng liên quan (với Viện/Trung tâm); thảo luận về kết quả tự đánh giá với Bộ môn hoặc Phòng liên quan về các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giảng viên. Trung tâm/Bộ phận ĐBCL của đơn vị tổng hợp kết quả tự đánh giá của giảng viên (Phụ lục 2) để báo cáo Thủ trưởng đơn vị và Hội đồng KĐCL ĐHQGHN.
b) Đối với hình thức tự đánh giá trực tuyến trên mạng (sau khi nội dung Phiếu tự đánh giá đã được tích hợp trên Cổng thông tin ĐHQGHN):
- Tất cả giảng viên thực hiện tự đánh giá trên Cổng thông tin ĐHQGHN; giảng viên thực hiện khai báo đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu;
- Trong giai đoạn 1 giảng viên tự đánh giá, nghiên cứu về những điểm mạnh, điểm yếu và các giải pháp tự khắc phục của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên. Trung tâm Ứng dụng CNTT ĐHQGHN tổng hợp kết quả tự đánh giá của giảng viên (Phụ lục 2) để thông báo cho Thủ trưởng đơn vị và báo cáo Hội đồng KĐCL ĐHQGHN;
- Trong giai đoạn 2, giảng viên sẽ thực hiện tự đánh giá và in kết quả tự đánh giá để thảo luận kết quả tự đánh giá với Bộ môn/Phòng liên quan về các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giảng viên. Trung tâm Ứng dụng CNTT ĐHQGHN tổng hợp kết quả tự đánh giá của giảng viên (Phụ lục 2) để thông báo cho Thủ trưởng đơn vị và báo cáo Hội đồng KĐCL ĐHQGHN.
3. Lưu trữ và bảo mật
Bắt đầu từ Giai đoạn 2, phiên bản in Phiếu giảng viên tự đánh giá sau khi xử lý xong được gửi cho Trung tâm/Bộ phận ĐBCL để bảo quản và Phòng/Bộ phận TCCB của đơn vị để lưu trong Hồ sơ cán bộ theo quy định. Nội dung Phiếu giảng viên tự đánh giá trực tuyến qua Cổng thông tin ĐHQGHN lưu trên mạng ĐHQGHN, phân cấp quyền truy nhập và được bảo mật theo quy định.   
4. Sử dụng kết quả tự đánh giá
Việc sử dụng kết quả tự đánh giá của giảng viên khác nhau trong 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1
Trong giai đoạn này hoạt động tự đánh giá chỉ nhằm giúp giảng viên tự rà soát, tự kiểm điểm một cách nghiêm túc về việc thực hiện nhiệm vụ căn cứ theo các quy định của nhà nước và ĐHQGHN để tìm những giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến chất lượng thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, quản lý về đào tạo và khoa học và nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Giai đoạn 2
Trong giai đoạn 2, kết quả tự đánh giá được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
- Kết quả tự đánh giá được bản thân giảng viên nghiên cứu sử dụng với mục đích cải tiến chất lượng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, quản lý về đào tạo và khoa học và nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;
- Căn cứ vào việc phân tích kết quả tự đánh giá của giảng viên, Thủ trưởng đơn vị nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ, điều chỉnh các chính sách, điều kiện, môi trường liên quan để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, quản lý về đào tạo và khoa học và nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp;
- Căn cứ báo cáo tổng kết nhiệm vụ giảng viên tự đánh giá của các đơn vị, Hội đồng KĐCL ĐHQGHN kịp thời đưa ra những giải pháp tư vấn, hỗ trợ để phát huy và tạo sự lan tỏa những tác động tích cực của nhiệm vụ này đến tất cả các đơn vị trong ĐHQGHN;
- Các kết quả tự đánh giá của giảng viên có thể được sử dụng làm cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học khi được sự đồng ý của lãnh đạo ĐHQGHN (nếu liên quan đến nhiều đơn vị), hoặc của lãnh đạo đơn vị liên quan.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức cán bộ
Ban TCCB có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan để tổ chức, triển khai nhiệm vụ giảng viên tự đánh giá tại các đơn vị; phối hợp với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) và Ban Thanh tra để theo dõi và đôn đốc các đơn vị trong việc sử dụng kết quả giảng viên tự đánh giá.
5.2. Trách nhiệm của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
a) Viện ĐBCLGD chủ trì xây dựng nội dung cốt lõi Phiếu giảng viên tự đánh giá, làm đầu mối hướng dẫn triển khai công tác giảng viên tự đánh giá; phối hợp với Ban Thanh tra, Ban TCCB ĐHQGHN kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động này trong đơn vị đào tạo ở ĐHQGHN.
b) Căn cứ vào Báo cáo tổng hợp kết quả giảng viên tự đánh giá và các ý kiến đóng gópcủa các đơn vị, Viện ĐBCLGD sẽ nghiên cứu điều chỉnh Phiếu giảng viên tự đánh giá và văn bản “Hướng dẫn thực hiện hoạt động tự đánh giá của giảng viên”.
5.3. Trách nhiệm của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
Trung tâm Ứng dụng CNTT ĐHQGHN đảm bảo hạ tầng thông tin cho việc đánh giá trực tuyến trên Cổng thông tin ĐHQGHN; nghiên cứu tích hợp nội dung Phiếu giảng viên tự đánh giá (Phụ lục 1), xây dựng phần mềm tổng hợp kết quả tự đánh giá giảng viên với những nội dung trong Phụ lục 2 trên Cổng thông tin ĐHQGHN.
5.4. Trách nhiệm các đơn vị đào tạo
a) Các đơn vị đào tạo chủ trì việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá của giảng viên theo Hướng dẫn.
b) Trước ngày 15 tháng 6 hằng năm, đối với hình thức đánh giá bằng bản in, các đơn vị gửi số liệu thống kê về tình hình thực hiện (trong giai đoạn 1) và kết quả tổng hợp giảng viên tự đánh giá (trong giai đoạn 2) cho Hội đồng KĐCL ĐHQGHN (qua Viện ĐBCLGD); Đối với hình thức đánh giá trực tuyến qua mạng, Trung tâm Ứng dụng CNTT ĐHQGHN gửi Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động tự đánh giá của giảng viên (trong cả 2 giai đoạn)cho Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Hội đồng KĐCL ĐHQGHN (qua Viện ĐBCLGD)./.


[1] Các nhiệm vụ của giảng viên được xác định căn cứ theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Chế độ làm việc đối với giảng viên”

 VNU Media - Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :