Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Tuyển sinh sau đại học năm 2015 của Khoa Luật
Ngày 9/1/2015,Quyền Chủ nhiệm Khoa Luật - ĐHQGHN Trịnh Quốc Toản đã kí thông báo số 35/TB về việc Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh) ban hành theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18/6/2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013, Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16/7/2013 và 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 5646/HD-ĐHQGHN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học ngành Luật năm 2015 như sau:

1.  Thời gian thi tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh

1.1. Thời gian thi tuyển:

- Đợt 1: thi tuyển vào các ngày 11 và 12/04/2015; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 14/04 đến 29/04/2015.

- Đợt 2:  thi tuyển vào các ngày 12 và 13/09/2015; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 15/09 đến 30/09/2015.

1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Theo chỉ tiêu của Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho Khoa Luật (Khoa Luật sẽ thông báo khi có Quyết định giao chỉ tiêu của ĐHQGHN)

2. Các chuyên ngành và môn thi tuyển

2.1. Bậc thạc sĩ (cao học)

STT

Chuyên ngành

Các môn thi tuyển

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Ngoại ngữ

1

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Mã số: 60 38 01 01

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá năng lực