Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Năm 2007: ĐHQGHN tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu đào tạo sau đại học
Căn cứ Công văn số 3390/BGD&Đ-KHTC ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2007 ĐHQGHN sẽ tuyển sinh 2.100 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ và 200 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ. Ngày 23/4/2007 Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1478/KHCN giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2007 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN, theo đó chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được phân bổ cho các đơn vị đào tạo như sau:

1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: tuyển sinh đào tạo thạc sĩ: 525 chỉ tiêu; tuyển sinh đào tạo tiến sĩ: 85 chỉ tiêu.

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: thạc sĩ: 430 chỉ tiêu; tiến sĩ: 44 chỉ tiêu.

3. Trường Đại học Ngoại ngữ: thạc sĩ: 200 chỉ tiêu; tiến sĩ: 8 chỉ tiêu.

4. Trường Đại học Công nghệ: thạc sĩ: 230 chỉ tiêu; tiến sĩ: 25 chỉ tiêu.

5. Khoa Luật: thạc sĩ: 190 chỉ tiêu; tiến sĩ: 12 chỉ tiêu.

6. Khoa Kinh tế: thạc sĩ: 150 chỉ tiêu; tiến sĩ: 10 chỉ tiêu.

7. Khoa Sư phạm: thạc sĩ: 125 chỉ tiêu; tiến sĩ: 13 chỉ tiêu.

8. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị: thạc sĩ: 45 chỉ tiêu; tiến sĩ: 2 chỉ tiêu.

9. Khoa Quản trị kinh doanh: thạc sĩ: 30 chỉ tiêu.

10. Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển: thạc sĩ: 20 chỉ tiêu.

11. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường: thạc sĩ: 20 chỉ tiêu; tiến sĩ: 1 chỉ tiêu.

12. Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục: thạc sĩ: 15 chỉ tiêu.

13. Đào tạo liên kết: thạc sĩ: 120 chỉ tiêu.

 TN - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 194, ra tháng 4/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :