Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin Luận án Tiến sĩ của NCS Đỗ Mạnh Hùng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ MẠNH HÙNG       
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 03/05/1971                                         
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 126/ SĐH, ngày 05 tháng 4 năm 2007
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không thay đổi
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận án: Một số hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều.
8. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.
9. Mã số: 62 44 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
                                                    1. GS.TS Nguyễn Quang Báu
    2. GS.TS Bạch Thành Công
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
11.1. Thiết lập được phương trình động lượng tử cho điện tử giam cầm, biểu thức giải tích hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần cho cả hai trường hợp có từ trường và không có từ trường.
11.2. Thiết lập được phương trình động lượng tử cho điện tử giam cầm và biểu thức giải tích hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ manh bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp, cho cả hai trường hợp có từ trường và không có từ trường.
11.3. Thiết lập được phương trình động lượng tử cho điện tử giam cầm và biểu giải tích hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong giếng lượng tử, cho cả hai trường hợp có từ trường và không có từ trường.
11.4. Thu được hệ phương trình động lượng tử cho phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm, biểu thức giải tích biên độ trường ngưỡng (Eth) và hệ số biến đổi tham số (K1) giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong giếng lượng tử.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:
12.1. Là cơ sở lý thuyết nghiên cứu và chế tạo các linh kiện điện tử siêu nhỏ thông minh và đa năng.
12.2. Là cơ sở lý thuyết để nghiên cứu các hiệu ứng động mới trong hệ hai chiều nói riêng và hệ bán dẫn thấp chiều nói chung.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
             13.1. Nghiên cứu hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong các hệ thấp chiều như: hệ một chiều (các dây lượng tử), hệ không chiều (các chấm lượng tử).
            13.2. Nghiên cứu các hiện tượng cộng hưởng tham số và biến đổi tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn siêu mạng, và trong các hệ bán dẫn một chiều, không chiều.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1.       Do Manh Hung, Le Thi Thu Phuong, Nguyen Vu Nhan and Nguyen Quang Bau (2008), “On the Nonlinear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave Caused by Confined Electrons in Quantum Wells”, AMSN-NhaTrang, Vietnam-September 15-21, pp.921-926.
2.       Nguyen Van Thuan, Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau (2008), “Influence of Magnetic Field on the Nonlinear Absorption coefficient of a Strong electromagnetic Wave by Confined Electrons in Doping Superlattices” VNU Journal of Science, Mathematics-Physics, No.24, 1S, pp. 232-235.
3.       Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau, Hoang Dinh Trien, Nguyen Thi Nhan (2008), “Calculations of The Nonlinear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in the Compositional Superlattices”, VNU Journal of Science, Mathematics- Physics, No.24, 1S, pp. 236-239.
4.       Nguyen Thi Mai Nhien, Le Thai Hung, Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau (2008), “The Parametric Resonance of Confined Acoustic Phonons in Quantum Wells”, VNU Journal of Science, Mathematics-Physics, No.24, 1S, pp.240-243.
5.       Nguyen Quang Bau, Do Manh Hung, Nguyen Bich Ngoc (2009), “The Nonlinear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave Caused by Confined Electrons in Quantum Wells”, Journal of the Korean Physical
Society, Vol. 54, No. 2, pp.765-773.
6.       Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau, Nguyen Dinh Nam, Le Thai Hung (2010), “Parametric transformation of confined acoustic phonons and confined optical phonons in quantum wells”, VNU Journal of Science, Mathematics-Physics,Vol. 25, No.2, pp: 123-128.
7.       Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau (2009), “Investigation of the nonlinear absorption phenomena of a strong electromagnetic wave by confined electrons in the compositional superlattices”, Journal of the Advances in Natural Sciences. Vol. 10, No. 3, pp.317-328
8.       Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu “The influence of an external magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattices”, Hội nghị vật lí chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, pp.452-457.
9.       Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau “Investigation of the influence of an external magnetic field on the nonlinear absorption in the quantum well and compositional superlattices”, Hội nghị vật lí chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, pp.458-461.
10.   Nguyen Quang Bau, and Do Manh Hung (2010), “Calculation of the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in Doping Superlatices”, Journal of the USA, Progress In Electromagnetics Research B, Vol.25, pp.39-52.
11.   Nguyen Quang Bau, Do Manh Hung, and Le Thai Hung (2010), “The influences of confined phonons on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping uperlattices”, Journal of the USA, Progress In Electromagnetics Research Letters, Vol.15, pp.175-185.
12.   Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau (2011), “Parametric transformation and parametric resonance of confined acoustic phonons and confined optical phonons in quantum wells”, Journal of theCommunications in Physics, pp.124-134.

 ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :