Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Vinh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3+, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen.

1.       Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỒNG VINH
2.       Giới tính: Nam
3.       Ngày sinh: 02/08/1955
4.       Nơi sinh: Phú Thọ
5.       Quyết định nhận nghiên cứu sinh số 2259/SĐH, ngày 07 tháng 12 năm 2006 của ĐHQGHN.
6.       Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 2512 QĐ-CTSV, ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN.
7.       Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3+, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen.
8.       Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
9.       Mã số: 62 44 27 01
10.   Cán bộ hướng dẫn khoa học:
1.       PGS. TS. Hoa Hữu Thu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
2.       GS. TSKH. Ngô Thị Thuận, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
11.   Tóm tắt kết quả mới của luận án
11.1. Đã nghiên cứu tổng hợp và các điều kiện tổng hợp ảnh hưởng đến sự hình thành hạt nano ZnCr2O4, ZnAl2O4 bằng phương pháp thủy nhiệt. Các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt như: nồng độ, nhiệt độ, thời gian, pH và rút ra điều kiện tối ưu: Nồng độ chất đầu Zn2+: 0.1M, tác nhân kết tủa NHOH: 5%, nhiệt độ thủy nhiệt: 150oC, thời gian thủy nhiệt: 30h, pH=7, thời gian nung 5-6h, nhiệt độ nung 500-600oC. Từ đó tổng hợp hai dãy xúc tác ZnAl2-xCrxO4 và Zn1-xCuxAlO4 (x=0,25; 0,5; 0,7; 1,0 mol) ở các điều kiện tối ưu đã tìm thấy.
11.2. Đã tiến hành phân tích cấu trúc, các tính chất bề mặt của các vật liệu xúc tác bằng phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại đáng tin cậy: XRD, phân tích nhiệt DTA-TGA, IR, SEM, TEM, BET, EDX, TPD-NH3.
11.3. Từ các kết quả XRD tính kích thước hạt theo phương trình Scherrer, TEM, BET đã cho thấy các nanospinel đạt kích thước hạt~10mm. Các nanospinel có tính axit cao
11.4. Đã tiến hành khảo sát hoạt tính xúc tác của cac nanospinel trong phản ứng oxidehydro hóa etylbenzen thành styrene ở các điều kiện nhiệt độ và các điều kiện khác như thời gian tiếp xúc, tốc độ dòng oxi không khí. Kết quả cho thấy ở điều kiện nghiên cứu các xúc tác nanospinel có hoạt tính và độ chọn lọc cao (70%) (ở điều kiện tốc độ dòng oxi không khí 1.2l/h, ttiếp xúc 4.45 s) và hoạt động ở nhiệt độ thấp từ 350-450oC. Đặc biệt là xúc tác nanospinel ZnCr24 hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn cả (350oC).
11.5. Trên các xúc tác ZnAl2-xCrxO4 và Zn1-xCuxAl­2O4 cho thấy chúng có độ chọn lọc rất cao 100% tính trên sản phẩm lỏng. Đây có thể là một kết quả thú vị cho nghiên cứu tinh chế sản phẩm sau này.
12.    Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Có khả năng ứng dụng xúc tác trong thực tế ở nhiệt độ phản ứng thấp hơn (300-500oC) so với nhiệt độ phản ứng oxidehydro hóa etylbenzen thành styrene công nghiệp (600-7000C).

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :