Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đinh Kiều Châu
Tên đề tài luận án: “Ngôn ngữ truyền thông qua ba sản phẩm truyền thông xã hội (trên tư liệu tiếng Việt)”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐINH KIỀU CHÂU              
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 16/07/1973                                                                     
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/SĐH-ĐT, ngày 29/06/2007
6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: “Ngôn ngữ truyền thông qua ba sản phẩm truyền thông xã hội (trên tư liệu tiếng Việt)”
8. Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ                                          9. Mã số: 62.22.01.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Quang Thiêm
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
            - Luận án là một trong những công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu ngôn ngữ truyền thông nên có tính thời sự và ứng dụng cao.
            - Luận án đã phân tích, tổng kết những nội dung cốt lõi liên quan đến lý luận về truyền thông, truyền thông xã hội, mối quan hệ giữa ngôn ngữ với truyền thông và đặc trưng của ngôn ngữ truyền thông.
            - Thông qua phân tích dụng học một cách định tính trên ba sản phẩm truyền thông xã hội tiêu biểu lần đầu tiên được lựa chọn nghiên cưú (Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1945-1969), Khẩu hiệu Kháng chiến trong thời kỳ chống Pháp-Mỹ (1945 – 1975), Thông điệp truyền thông Phát triển cộng đồng về sức khoẻ (1998-2008)), Luận án đã trình bày và phân tích về mặt lí luận cũng như thực tế vai trò và tầm quan trọng của ngôn ngữ truyền thông trong giao tiếp bằng tiếng Việt ở Việt Nam.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tế: Luận án sẽ là tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành Ngôn ngữ học, đặc biệt là Ngôn ngữ học ứng dụng. Ngoài ra luận án cũng có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo đối với chuyên ngành truyền thông và các thực hành truyền thông trong cộng đồng.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :