Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Anh Tuấn
Tên đề tài luận án: "Chuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam"

1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: HOÀNG ANH TUẤN          
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/07/1974                                                           
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 4150/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: "Chuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam"
8. Chuyên ngành:           Luật kinh tế      
9. Mã số:                      62 38 50 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Huy Cương và TS. Vũ Quang
11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:
Góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận pháp luật về chuyển đổi hình thức công ty; Phân tích và đánh giá cô đọng thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về chuyển đổi hình thức công ty; kiến nghị giải pháp chủ yếu cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc chuyển đổi hình thức công ty.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :