Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Mạnh Hùng
Tên đề tài luận án: "Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế".

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN MẠNH HÙNG              
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/11/1978                                                          
4. Nơi sinh: Hải Dương
    5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2393/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
    6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận án: "Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế"
8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                                  
9. Mã số: 62.31.01.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS Vũ Văn Hiền; TS. Đặng Đình Thanh
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Đóng góp nổi bật của Luận án là nghiên cứu vấn đề phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo góc độ tiếp cận từ những tác động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đóng góp này được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau: (1) Xây dựng được khung lý thuyết về phát triển thị trường khoa học và công nghệ dưới tác động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc đề xuất và phân tích những nội dung và tiêu chí đánh giá quá trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ dưới tác động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; (2) Tổng kết kinh nghiệm phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở một số quốc gia theo các nội dung, tiêu chí đã đề xuất để rút ra đượcmột số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; (3) Thực hiện được những phân tích và đánh giá tương đối toàn diện thực trạng phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam dưới tác động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2000-2010 theo những nội dung, tiêu chí đã đề xuất; (4) Đề xuất được một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam để đưa thị trường này phát triển nhanh và mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng diễn ra với tốc độ nhanh và quy mô rộng lớn hơn.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả của luận án có thể được tham khảo để xây dựng chiến lược phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời gian tới. Cách tiếp cận và kết quả nghiên cứu về phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam dưới tác động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế còn có thể áp dụng cho những thị trường khác.  

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :