Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Cao Thị Sính
Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: CAO THỊ SÍNH                   
2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 27/01/1971
4. Nơi sinh: Nga Hải - Nga Sơn - Thanh Hoá
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh
- Quyết định số 149/ SĐH, ngày 06/7/2005 của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội công nhận nghiên cứu sinh theo hình thức chính qui không tập trung.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo
- Quyết định số 138/QĐ - XH NV - KH &SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH & NV, ngày 12/3/ 2008 về việc bổ sung và phân công lại tập thể hướng dẫn luận án tiến sỹ.
- Quyết định số 450/QĐ - KH &SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH & NV, ngày 22/7/ 2009 về việc gia hạn học tập.
- Quyết định số 1095/QĐ - SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH & NV, ngày 26/11/ 2010 về thời hạn học tập của nghiên cứu sinh.
7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS
9. Mã số: 62.22.80.05
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thuý Vân và TS. Lưu Minh Văn.
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về tâm lý tiểu nông và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
- Luận án đã phân tích ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay trên một số phương diện cơ bản như : Ảnh h­ưởng đến kinh tế, xã hội - cơ sở, nền tảng của xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ảnh hư­ởng đối với xây dựng ý thức pháp luật; ảnh h­ưởng đến hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật (công lý của xã hội); ảnh h­ưởng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà n­ước.  
- Luận án đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm khắc khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý tiểu nông đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy những vấn đề về ý thức xã hội nói chung, về tâm lý tiểu nông nói riêng và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam và làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật cũng như xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :