Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Kim Dung
Tên đề tài luận án: “Hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ KIM DUNG                        
2.Giới tính: Nữ 
3. Ngày sinh: 12 – 04 - 1965                                                     
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh      
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4150/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008    
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7.  Tên đề tài luận án: “Hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
8. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật        
9. Mã số: 62 38 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Thái
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Kết luận khoa học vềviệc hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học, khái niệm pháp luật về giáo dục đại học. Đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về giáo dục và pháp luật về giáo dục đại học trong các giai đoạn. Đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học, bao gồm: hoàn thiện về hình thức, nội dung; xây dựng Luật giáo dục đại học phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, nhu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án là nguồn tài liệu tham khảo cần thiết cho các cơ quan ban hành chính sách pháp luật; tổ chức thực hiện pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước; các trường cao đẳng, đại học sử dụng để nghiên cứu giảng dạy về pháp luật giáo dục đại học nói riêng và pháp luật giáo dục nói chung ở Việt Nam hiện nay theo hướng ngày càng chuẩn hoá.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :