Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Hùng
Tên đề tài luận án: “Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TIẾN HÙNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/8/1961
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2390/SĐH, ngày 29.tháng. 06..năm 2007 c ủa Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: “Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO”
8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
9. Mã số: 62 31 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS TS Phan Huy Đường
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Làm mới, làm rõ hơn cơ sở lý luận về chức năng hay hoạt động của nhà nước biểu đạt vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu: trong đó phân tích chức năng của nhà nước về hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung và trong nền kinh tế thị trường hiện đại; luận án đưa ra khung phân tích vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu ở các nước thành viên WTO; phân tích vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu ở 3 nước thành viên WTO có điều kiện địa Kinh tế, địa Chính trị tương đồng với Việt Nam: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan để thấy được thành công, hạn chế, từ đó đưa ra 7 gợi ý đối với Việt Nam.
- Phân tích vai trò của nhà nước Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu khi là thành viên của WTO trong đó, trình bày tổng quan hoạt động xuất khẩu Việt Nam từ năm 1995 – 2010; thực trạng vai trò của nhà nước về xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO, đánh giá mặt tích cực, mặt hạn chế, bất cập và chỉ ra 6 nguyên nhân của hạn chế, bất cập.
- Trước bối cảnh mới về kinh tế, chính trị quốc tế, trong nước và định hướng phát triển xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, luận án đề xuất 3 quan điểm về vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu và 5 nhóm khuyến nghị nhằm thực hiện đầy đủ vai trò của nhà nước Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2020.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :