Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Xuân
Tên đề tài luận án: Vai trò của nhà nước đối với việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ XUÂN                  
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 11/2/1968                                                            
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/SĐH, ngày 29/6/2007 Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Quyết định về việc thay đổi đề tài luận án tiến sĩ số 165/QĐ-KH&SĐH ngày 18/3/2009 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Tên đề tài luận ánVai trò của nhà nước đối với việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp ở Việt Nam hiện nay
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử                                  
9. Mã số: 62.22.82.05
10. Cán bộ hướng khoa học:
            1. GS.TS Trần Phúc Thăng
            2. TS. Dương Văn Duyên
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án góp phần làm rõ khái niệm người lao động công nghiệp Việt Nam, tính tích cực của người lao động công nghiệp Việt Nam.
- Luận án làm rõ vai trò và thực trạng vai trò của nhà nước Việt Nam đối với việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp Việt Nam, tạo cơ sở lý luận để Nhà nước nâng cao vai trò của mình trong việc phát huy tính tích cực của người lao động công nghiệp Việt Nam hiện nay.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :