Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Cường
Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ (1976 - 2006)

1.Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN ANH CƯỜNG         
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 29/4/1976.                                                      
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH ngày 15/7/ 2008
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ (1976 - 2006)
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  
9. Mã số: 62 22 56 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Xanh
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
- Luận án làm rõ một cách hệ thống sự phát triển tư duy đối ngoại của Đảng với Hoa Kỳ và với thế giới, cũng như quan điểm của chính quyền Mỹ trong quan hệ với Đông Nam Á và Việt Nam.
- Dựng lại quá trình lãnh đạo của Đảng tiến tới bình thường hóa trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 1976 đến năm 1995 và thời kỳ phát triển quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực từ năm 1996 đến năm 2006. Qua đó thấy được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thuận lợi và những khó khăn phải lường trước trong quan hệ với Mỹ.
- Bước đầu, luận án đưa ra một số nhận xét và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trong thiết lập quan hệ với Hoa Kỳ.
- Luận án là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu hay phục vụ giảng dạy cho những vấn đề có liên quan đến đề tài.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :