Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Đức Thắng
Tên đề tài luận án: “Quan hệ giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần với Phật giáo”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:    HOÀNG ĐỨC THẮNG     
2. Giới tính:  Nam
3. Ngày sinh:               30/10/1963                                   
4. Nơi sinh:   Hà Tây (Hà Nội)
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:      Không
7. Tên đề tài luận án: “Quan hệ giữa nhà nước quân chủ Lý, Trần với Phật giáo”
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại                
9. Mã số: 62 22 54 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Vũ Minh Giang
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Nghiên cứu của chúng tôi đã góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ tương hỗ, đa diện giữa nhà nước quân chủ Đại Việt triều Lý và Trần với Phật giáo, qua đó góp phần làm phong phú, đầy đủ hơn nhận thức về lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt.
Luận án này đã đặc biệt đi sâu làm rõ những bước phát triển về giáo lý, tổ chức, công quả hoằng dương, độ thế với những đóng góp to lớn của Phật giáo Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở đó chỉ ra đặc trưng của sự nhập thế, tham chính, giúp đời của Phật giáo Việt Nam.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của mình, chúng tôi bước đầu rút ra những nhận xét và nêu ra những kinh nghiệm lịch sử có giá trị thực tiễn về mối quan hệ giữa chính quyền và Phật giáo phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và văn hóa Việt Nam hiện nay, trong đó, điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là cần phải phát huy cao độ tính nhập thế tích cực, triết lý bác ái, khoan hòa của Phật giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
>>> Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :