Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Mạnh Cường
Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI MẠNH CƯỜNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:11/5/1964
4. Nơi sinh: Nghệ An.
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2390/SĐH  ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam.
8. Chuyên ngành:Kinh tế Chính trị
9. Mã số: 62.31.01.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Thái Hà.
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước một cách đầy đủ, rõ ràng, cụ thể;
- Tổng hợp, làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Phân tích, đánh giá, nhận xét để xây dựng cơ sở thực tiễn về đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Đề xuất hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước toàn diện cả về định tính, định lượng, với tầm mức đánh giá cả về vi mô và vĩ mô trong nền kinh tế chuyển đổi.
- Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được xây dựng, áp dụng để phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam từ năm 2005-2010. Chỉ ra nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của Việt Nam.
- Đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong điều kiện của nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập quốc tế với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Làm tài liệu tham khảo cho việc hoạch định chính sách về đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong thời gian tới ở Việt Nam
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng khoảng thời gian nghiên cứu trong phạm vi nghiên cứu, có thể từ lúc Việt Nam đổi mới (từ năm 1986 đến nay). Nghiên cứu sâu hơn cho một số ngành kinh tế chủ lực và vùng miền lãnh thổ động lực.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :