Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Trung
Tên đề tài luận án: “Báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ trong những năm 1930 – 1945”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN TRUNG      
2. Giới tính:  Nam
3. Ngày sinh: 08/02/1978.                              
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.
7. Tên đề tài luận án: “Báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ trong những năm 1930 – 1945”.
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam     
9. Mã số: 62.22.56.10
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:   
- Tái hiện được bức tranh sinh động về báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ từ ngày Đảng ra đời đến khi cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi.
- Làm rõ nội dung và vai trò báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc những năm 1930 - 1945.
- Làm rõ thực tế sắc thái lịch sử của các phong trào cách mạng ở Trung Kỳ trong những năm 1930 - 1945.
- Đưa ra được những nhận xét, đánh giá và những kinh nghiệm chủ yếu qua hoạt động báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án là tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học khi nghiên cứu môn Lịch sử Đảng, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử báo chí Việt Nam và lịch sử Việt Nam cận đại.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :