Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chức năng của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh      
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  28 tháng 02 năm 1966                                    
4. Nơi sinh: Hà Giang
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:1990/SĐH ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Điều chỉnh tên đề tài luận án tại các quyết định số 142/QĐ-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Chủ nhiệm khoa Sư phạm (nay là trường Đại học Giáo dục) và quyết định số 526/QĐ-ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục.
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chức năng của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội.
8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                         
9. Mã số: 62140501
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Thành Nghị
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
(1) Luận án nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa thay đổi yêu cầu của xã hội đối với trường học và sự thay đổi trong chức năng của hiệu trưởng gắn với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích một cách có hệ thống, làm rõ các nội dung thuộc chức năng lãnh đạo, chức năng quản lý, chức năng phối hợp và phục vụ cộng đồng của hiệu trưởng trường THPT Việt Nam thời kỳ đổi mới trong mối quan hệ với các yêu cầu về hoạt động và năng lực.
(2) Kết quả nghiên cứu về chức năng của hiệu trưởng trường THPT Việt Nam bổ sung cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và triển khai công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội;
(3) Luận án đề xuất đổi mới công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT gắn với định hướng phát triển trường THPT và đội ngũ hiệu trưởng trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Các vấn đề đổi mới được xây dựng dựa trên tiếp cận năng lực và tiếp cận mô hình CDIO (Conceive - Design - Implement – Operate), là các tiếp cận hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục trong bối cảnh mới. Trong đó nhấn mạnh việc xác định mục tiêu bồi dưỡng gắn với xác định rõ mức độ về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà hiệu trưởng cần đạt (chuẩn đầu ra); Đổi mới chương trình bồi dưỡng, tích hợp chuẩn đầu ra vào nội dung các chuyên đề, sắp xếp cấu trúc theo module, đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo của chương trình; Đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng (theo cá nhân, theo nhóm, theo khóa học liên tục hoặc chia thành nhiều đợt, cung cấp tài liệu tự học, bồi dưỡng từ xa, qua mạng…) phù hợp nhu cầu và điều kiện của người học; Sử dụng các phương pháp dạy hoc tích cực, giúp người học đổi mới tư duy, biết hành động sáng tạo trong môi trường có nhiều thay đổi. Cải tiến kiểm tra đánh giá về khóa học và các điều kiện đảm bảo chất lượng bồi dưỡng. Tăng cường theo dõi kết quả làm việc của hiệu trưởng sau bồi dưỡng và hoàn thiện hướng dẫn sử dụng Chuẩn hiệu trưởng phục vụ bồi dưỡng.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách trong xây dựng các quy định và chế độ đối với hiệu trưởng trường THPT phù hợp với yêu cầu phát triển;       
- Các nội dung đổi mới công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT được đề xuất trong luận án có thể áp dụng ở Học viện Quản lý giáo dục và các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT hiện nay;
- Luận án là tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD trong việc xây dựng hoàn thiện chương trình và tổ chức công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT nói riêng và CBQL giáo dục nói chungtheo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới;
- Là tài liệu tham khảo cho CBQL các trường THPT, giúp hiệu trưởng hiểu rõ chức năng của mình trong công tác, để học tập, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, tăng cường năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :