Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Mai Phương
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh thực hiện an sinh xã hội từ năm 2001 đến năm 2011

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN MAI PHƯƠNG 

2.   Giới tính: Nữ

3.   Ngày sinh: 10/12/1981                                                                     

4.   Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:186/2011/QĐ-TCT-ĐT, ngày 01/7/2011của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Theo Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số: 147/TCT- ĐT, ngày 27/5/2013 của Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh thực hiện an sinh xã hội từ năm 2001 đến năm 2011

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                   

9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Viết Thảo

11.    Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hoá, phân tích, làm rõ những quan điểm, chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện an sinh xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2011; qua đó, dựng lại một cách khách quan, khoa học bức tranh về an sinh xã hội Việt Nam trong mười năm đầu thế kỷ XXI.

- Đúc rút những kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện an sinh xã hội trên cơ sở những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế thực tiễn 10 năm phát triển an sinh xã hội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy về những vấn đề hoặc môn học có liên quan.

- Luận án cung cấp những luận cứ khoa học có thể tham khảo trong việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện an sinh xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến đề tài luận án:

- Nguyễn Mai Phương (2010), “Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn nước ta hiện nay”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại (40), tr.79 - 84.

- Nguyễn Mai Phương (2011), “Hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề xã hội ở nước ta những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Lý luận chính trị (1), tr.39- 42.

- Nguyễn Mai Phương (2012), “Quá trình thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam (1996-2010)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (6), tr.51- 54.

- Nguyễn Mai Phương (2013), “Vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại (55), tr.59- 64.

- Nguyễn Mai Phương (2013), “Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an sinh xã hội từ Đại hội X đến Đại hội XI”, Tạp chí Lịch sử Đảng (12), tr.46- 50.

- Nguyễn Mai Phương (2014), “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện an sinh xã hội thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (219), tr.32- 35, 56.

 Tân Ngọc - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :