Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Trọng Đạo
Tên đề tài luận án: Công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo ở tỉnh Khánh Hòa từ năm 1996 đến năm 2005.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Trọng Đạo.   

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 09/2/1979.                                               

4. Nơi sinh: Phú Thọ.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3676/QĐ - SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 106a/QĐ - SĐH, ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo ở tỉnh Khánh Hòa từ năm 1996 đến năm 2005.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.      

9. Mã số: 62 22 56 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Thu Hương, TS Nguyễn Trọng Thóc.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo.

- Làm rõ một số đặc điểm cơ bản của đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tác động tới công tác phát triển Đảng trong những năm đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện.

- Phục dựng lại quá trình Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đề ra chủ trương, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo từ năm 1996 đến năm 2005.

- Chỉ rõ một số mặt đạt được, những hạn chế, khiếm khuyết và đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 1996 đến năm 2005.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án cung cấp những cứ liệu từ tổng kết thực tiễn công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp của tỉnh Khánh Hòa, góp phần bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng chủ trương, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo thời gian tới.

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo nghiên cứu vấn đề tôn giáo nói chung, công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo nói riêng.

13. Hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo tỉnh Khánh Hòa từ năm 2005 đến 2014.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Trần Trọng Đạo (2013), "Công tác phát triển Đảng đối với đồng bào có đạo ở Khánh Hòa", Tạp chí Lý luận Chính trị (8), tr. 60 - 63.Ư

- Trần Trọng Đạo (2013), "Một số kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng đối với đồng bào có đạo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (2001 - 2005) ", Tạp chí Lịch sử Đảng (8/273), tr. 88 - 92.

- Trần Trọng Đạo (2013), "Công tác phát triển Đảng trong đồng bào có đạo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa từ năm 1996 đến năm 2005 và những kinh nghiệm", Tạp chí Giáo dục Lý luận (201), tr. 82 - 85.

- Trần Trọng Đạo (2014), "Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo", Tạp chí Giáo dục Lý luận (217), tr. 20 - 21, tr. 36.

- Trần Trọng Đạo (2014), "Công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo ở thành phố Cam Ranh", Tạp chí Lịch sử Đảng (285), tr. 105 - 108.


 

 

 Tân Ngọc - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :