Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trịnh Viết Dược
Tên đề tài luận án: Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Viết Dược               

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  01/09/1985                                                       

4. Nơi sinh: Chương Mỹ, Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số: 3201/QĐ-SĐH ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.     

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá.

8. Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân                  

9. Mã số: 62460103

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thiệu Huy; PGS.TS Đặng Đình Châu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-     Thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp tâm ổn định của phương trình vi phân nửa tuyến tính.

-     Thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp không ổn định của phương trình vi phân nửa tuyến tính, đa tạp không ổn định có tính chất hút cấp mũ các quỹ đạo nghiệm của phương trình vi phân nửa tuyến tính.

-     Thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp ổn định của phương trình vi phân hàm đạo hàm riêng, các nghiệm trên đa tạp hút nhau cấp mũ.

-     Thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp tâm ổn định của phương trình vi phân hàm đạo hàm riêng.

-     Thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp không ổn định của phương trình vi phân hàm đạo hàm riêng, đa tạp không ổn định có tính chất hút cấp mũ các quỹ đạo nghiệm của phương trình vi phân hàm đạo hàm riêng.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

-     Nghiên cứu sự tồn tại của đa tạp tích phân cho phương trình vi phân hàm trung tính.

-     Nghiên cứu sự tồn tại của đa tạp quán tính cho phương trình vi phân nửa tuyến tính với các toán tử tuyến tính không autonomous.

-     Nghiên cứu sự tồn tại của đa tạp tích phân thuộc lớp chấp nhận được cho phương trình vi phân hàm đạo hàm riêng.

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]   N.T. Huy, T.V. Duoc (2014), ''Integral manifolds for partial functional differential equations in admissible spaces on a half-line", J. Math. Anal. Appl., 411, 816-828.

[2]   N.T. Huy, T.V. Duoc (2014), "Unstable manifolds for partial functional differential equations in admissible spaces on the whole line", Vietnam J. Math., (accepted).

[3]   N.T. Huy, T.V. Duoc (2012), "Integral manifolds and their attraction property for evolution equations in admissible function spaces", Taiwanese J. Math., 16, 963-985.

[4]   N.T. Huy, T.V. Duoc (2010), "Robustness of dichotomy of evolution equations under admissible perturbations on a half-line", International J. Evolution Equations, 3, 57-72.


 

 Quang Ngọc - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :