Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Thị Thu Huyền
Tên đề tài luận án: Xu hướng phát triển kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:   Đặng Thị Thu Hiền     

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: ngày 01 tháng 01 năm 1981                

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4157/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 07  năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án

- Tên đề tài cũ: “Xu hướng phát triển của kinh tế nông hộ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

- Tên đề tài mới: “Xu hướng phát triển kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

7. Tên đề tài luận án: Xu hướng phát triển kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số:     62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Thế Tùng; PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Làm rõ hơn những đặc trưng, ưu thế của nền nông nghiệp sản xuất lớn; những thành tựu và giới hạn lịch sử của kinh tế nông hộ, từ đó chỉ rõ yêu cầu và sự cần thiết phải chuyển kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng các điều kiện để thực hiện quá trình đó ở Việt Nam hiện nay.

- Phân tích thực trạng vận động của kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn theo các xu hướng chính là: hình thành và phát triển kinh tế trang trại; phát triển kinh tế nông hộ theo các hình thức liên kết ngang và liên kết dọc. Từ phân tích, đánh giá thực trạng vận động của kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn ở Việt Nam từ sau đổi mới kinh tế, nhất là từ năm 2000 đến nay, luận án rút ra những thành tựu, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân của nó.

- Trên cơ sở phân tích tác động của bối cảnh mới đến xu hướng phát triển kinh tế nông hộ hiện nay, luận án đưa ra hệ thống quan điểm và đề xuất một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy quá trình chuyển kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án góp phần cung cấp cơ sở khoa học để nhận thức về xu hướng phát triển kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm; nhất là cho các nhà quản lý kinh tế, những người trực tiếp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp; xây dựng, hoạch định và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn lý luận Mác - Lênin trong các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trong các học viện thuộc hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở nước ta.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu về xu hướng phát triển kinh tế hộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Từ đó, khái quát về: Xu hướng phát triển chung của kinh tế hộ trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Đặng Thị Thu Hiền (2009), Một số vấn đề về chính sách đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay, Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, (Sách chuyên khảo), do Phạm Văn Dũng chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

2.   Mai Thị Thanh Xuân, Đặng Thị Thu Hiền (2010), Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin về kinh tế nông dân và ý nghĩa đối với Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề: "Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

3.   Đặng Thị Thu Hiền (2012), "Nâng cao hiệu quả mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp", Tạp chí Giáo dục Lý luận (190), tr.29-33.

4.   Đặng Thị Thu Hiền (2013), "Phát triển hợp tác xã nông nghiệp - Giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn cho kinh tế nông hộ", Tạp chí Kinh tế Việt Nam (2), tr.54-56.

5.   Đặng Thị Thu Hiền, Ngô Hoài Anh (2013), "Nông dân thiếu vốn - Lực cản không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế nông hô lên sản xuất hàng hóa lớn", Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (4), tr.80-83.

6.   Mai Thị Thanh Xuân - Đặng Thị Thu Hiền (2013), "Phát triển kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam", Tạp chí Khoa học (3), tr.1-9.

7.   Đặng Thị Thu Hiền, Ngô Hoài Anh (2013), "Phát triển hợp tác xã nông nghiệp - Mô hình hiệu quả tháo gỡ khó khăn cho kinh tế nông hộ ở Việt Nam hiện nay", Tạp chí Khoa học Chính trị (6), tr.43-48.

8.   Đặng Thị Thu Hiền (2013), "Xu hướng phát triển kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn ở Việt Nam hiện nay", Tạp chí Giáo dục Lý luận (193), tr.52-55.

9.   Đặng Thị Thu Hiền (2013), "Hoàn thiện chính sách đất đai nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (394), tr.32-34.

10. Đặng Thị Thu Hiền (2014), “Một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế nông hộ lên sản xuất lớn ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (219), tr.47-50.


 

 Toản Ngọc - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :