Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Anh Tuyên
Tên đề tài luận án: Thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Anh Tuyên                       

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 26/10/1978.                                                                      

4. Nơi sinh: Hà Nội.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3208/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Luật hình sự                                                              

9. Mã số: 62.38.40.01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Ngọc Quang; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đây là công trình chuyên khảo đầu tiên trong khoa học pháp lý Việt Nam ở cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự. Có thể xem những nội dung sau đây là đóng góp mới về mặt khoa học của luận án:

Thứ nhất, làm rõ khái niệm, đặc điểm, cơ sở lý luận của việc xác định thời hạn tố tụng hình sự, các căn cứ quy định và phân loại thời hạn hạn tố tụng hình sự; phân tích sự hình thành và phát triển của chế định thời hạn tố tụng trong lịch sử pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; nghiên cứu các quy định về thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới và chỉ ra những giá trị có thể vận dụng ở Việt Nam.

Thứ hai, phân tích, đánh giá đầy đủ, toàn diện các quy định về thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, thực trạng áp dụng các thời hạn này tại Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, kết quả đã đạt được cũng như những vi phạm, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các thời hạn TTHS và nguyên nhân của những vi phạm, hạn chế đó.

Thứ ba, luận giải, làm rõ các yêu cầu đối với việc hoàn thiện chế định thời hạn tố tụng hình sự và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định về thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng tại Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Việc nghiên cứu thời hạn tố tụng hình sự là một hợp phần của lý luận về hệ thống tư pháp hình sự. Luận án đã góp phần làm rõ khái niệm, đặc điểm, cơ sở lý luận của việc xác định thời hạn tố tụng hình sự, các căn cứ quy định và phân loại thời hạn tố tụng hình sự.

Kết quả nghiên cứu và các đề xuất, kiến nghị trong luận án sẽ là cơ sở cho việc hoàn thiện các quy định về thời hạn tố tụng trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam theo hướng khắc phục những bất cập, hạn chế trong pháp luật hiện hành, thiết kế hệ thống thời hạn tố tụng hợp lý, theo xu hướng chung của các nước trên thế giới, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng là cơ sở đề ra các giải pháp tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tiến hành tố tụng trong việc chấp hành các quy định về thời hạn tố tụng hình sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự.

Các đề xuất, kiến nghị mà luận án đưa ra được dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, do đó, có giá trị tham khảo thiết thực đối với các nhà lập pháp hình sự trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự, cũng như đối với các cán bộ làm công tác thực tiễn trong việc tìm hiểu, áp dụng thời hạn tố tụng hình sự. Đồng thời, luận án sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị trong việc nghiên cứu và giảng dạy về pháp luật tố tụng hình sự tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật cũng như tại các cơ sở đào tạo nghề luật.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

{1}. Hoàng Anh Tuyên (2010), "Tham khảo quy định về thời hạn tố tụng hình sự trong pháp luật một số nước trên thế giới", Kiểm sát, (10), tr. 41-46 và 48.

{2}. Hoàng Anh Tuyên (2010), "Hoàn thiện các quy định về thời hạn trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành", Tòa án nhân dân, (9), tr. 13-17.

{3}. Hoàng Anh Tuyên (2012), "Sửa đổi, bổ sung các quy định về thời hạn tố tụng trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003", Kiểm sát, (08), tr. 39-44.

{4}. Hoàng Anh Tuyên (2013), "Mục 9 chương II. Thời hạn tố tụng hình sự", Trong sách: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, do Lê Hữu Thể, Đỗ Văn Đương, Nguyễn Thị Thủy đồng chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 262-276.

{5}. Hoàng Anh Tuyên (2014), "Về thời hạn trong pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới", Khoa học Kiểm sát, (03), tr. 37-43.

 Hoài Trần - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   |