Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Văn Đại
Tên đề tài luận án: Vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành tại các trại giam thuộc Bộ Công an (Nghiên cứu trường hợp trại giam Nam Hà)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Văn Đại          

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/ 2/1979                           

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3676/ QĐ – SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 356/QĐ-SĐH ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởngTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án:  Vai trò giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành tại các trại giam thuộc Bộ Công an (Nghiên cứu trường hợp trại giam Nam Hà)

8. Chuyên ngành:  Xã hội học   

9.   Mã số: 62.31.30.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Tô Duy Hợp, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa các lý thuyết nghiên cứu về tội phạm, lý thuyết liên quan đến giáo dục người phạm tội và thao tác hoá một số khái niệm công cụ như: trại giam, phạm nhân, giáo dục pháp luật cho phạm nhân và một số khái niệm liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Thứ hai, phân tích đặc điểm tình hình phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam: lứa tuổi, nghề nghiệp, loại tội, trình độ học vấn…

Thứ ba, đánh giá kết quả giáo dục pháp luật đối với phạm nhân tại trại giam thuộc Bộ Công an.

Thứ tư, thực trạng giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Nam Hà, chỉ ra  các yếu tố ảnh hưởng công tác giáo dục pháp luật; kết quả giáo dục pháp luật. Từ đó cung cấp những cơ sở khoa học, giúp cho cơ quan thi hành án hình sự có nhận thức đúng đắn, tổ chức hợp lý việc giáo dục, nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật đối với phạm nhân.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Những tri thức lý thuyết và thông tin thu được từ khảo sát thực tế trại giam có thể đóng góp thêm vào cơ sở lý luận và dữ liệu cho việc phân tích và thêm sự hiểu biết từ góc nhìn xã hội học đối với giáo dục phạm nhân trong các trại giam, góp phần làm phong phú hơn về lĩnh vực nghiên cứu giáo dục người phạm tội.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tham khảo, giảng dạy và học tập môn xã hội học tội phạm, xã hội học pháp luật; tổ chức giáo dục cho phạm nhân, tại các trại giam và chủ thể khác có liên quan.

- Cung cấp những dữ liệu khảo sát điều tra ban đầu về thực trạng giáo dục pháp luật cho phạm nhân ở trại giam.

- Những đề xuất giải pháp của luận án sẽ góp phần tích cực cho việc nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu tác động của giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam thuộc Bộ Công an (phạm vi nghiên cứu cả ba miền Bắc, Trung, Nam)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

-  Dương Văn Đại (2012), Tác động của công tác giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam,  Hội thảo quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác xã hội và an sinh xã hội, Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr. 650-660.

-  Dương Văn Đại (2014), Vai trò công tác giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, Tạp chí Khoa học Quản lý và giáo dục tội phạm (13),  tr. 37-39.

 Tân Ngọc - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   |