Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Tạ Công Sơn
Tên đề tài luận án: Các định lý giới hạn cho Martingale.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tạ Công Sơn.                  

2.Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh:     02/12/1982.                                                      

4. Nơi sinh: Thanh Hóa.

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số:  2048/QĐ-SĐH  ngày 09/07/2010 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không.

7. Tên đề tài luận án:    Các định lý giới hạn cho Martingale.

8. Chuyên ngành:   Lý thuyết xác suất và thống kê toán học.                                                      

9. Mã số:    62460106.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Đặng Hùng Thắng.                          

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Thiết lập luật số lớn dạng Kolmogorov và Marcinkiewiz-Zygmund cho trường hộp các α-hiệu martingale, luật số lớn dạng Brunk-Prokhorov cho  trường các hiệu Martingale nhận giá trị trong không gian Banach p-khả trơn, mở rộng luật yếu số lớn cho trường các biến ngẫu nhiên α-tương thích mạnh.

- Thiết lập các kết quả về hội tụ hoàn toàn, hội tụ hoàn toàn trung bình, từ đó đánh giá tốc độ hội tụ  của luật số lớn. Hơn nữa, chúng tôi cũng đạt được kết quả về tốc độ hội tụ của chuỗi ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian  Banach p-khả trơn.

-Thiết lập các điều kiện để toán tử ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên mở rộng và martingale toán tử ngẫu nhiên bị chặn hội tụ. Đồng thời đưa ra  định nghĩa tích các toán tử ngẫu nhiên không bị chặn độc lập, thiết lập các điều kiện để tích vô hạn các toán tử ngẫu nhiên  không bị chặn độc lập là hội tụ.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án góp phần phát triển lý thuyết về các định lí giới hạn  của trường biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach trong lý thuyết xác suất.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu luật số lớn các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Hilbert.

- Nghiên cứu định lí giới hạn trung tâm đối với mảng các biến ngẫu nhiên -giá trị

- Nghiên cứu các định lý giới hạn cho các toán tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Ta Cong Son, Dang Hung Thang (2013), "The Brunk-Prokhorov strong law of large numbers for fields of martingale differences taking values in a Banach space". Statistics and Probability letters, 83, 1901-1910.

2. Ta Cong Son, Dang Hung Thang (2013) "On the convergence of series of martingale differences with multidimensional indices", submitted to Acta mathematica sinica english series.

3. Ta Cong Son, Dang Hung Thang, Le Van Dung (2012), "Rate of complete convergence for maximums of moving average sums of martingale difference fields in Banach spaces", Statistics and Probability letters 82(4), 1978-1985.

4. Ta Cong Son, Dang Hung Thang, Le Van Dung (2012), "Complete convergence in mean for double arrays of random variables with values in Banach spaces", Applications of Mathematics 59(2), 177-190.

5. Ta Cong Son, Dang Hung Thang, Phan Viet Thu. (2013), "Weak laws of large numbers for fields of random variables in Banach spaces", Journal of Probability and Statistical Science,Accepted.

6. Ta Cong Son, Dang Hung Thang, Nguyen Duy Tien (2012), "On the strong law of large numbers for block-wise( α; β)-martingale difference arrays in p-uniformly smooth Banach spaces", submitted to Georgian Mathematical Journal.

7.Dang Hung Thang, Ta Cong Son, Tran Manh Cuong (2014) “Inequalities for sums of adapted random fields in Banach spaces and their application to strong law of large numbers”  Journal of Inequalities and Applications 446 (1) 1-14.

8. Dang Hung Thang, Ta Cong Son (2013) "On the convergence of the product of independent random operators", submitted to International Journal of Mathematics

9. Dang Hung Thang, Ta Cong Son  (2013) "Convergence for martingale sequences of  random bounded operators" Preprint.

 Ngọc Anh - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan