Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lan
Tên đề tài luận án: Đảng bộ Liên khu Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng (1949-1956

English

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lan               

2.   Giới tính: Nữ

3.   Ngày sinh: 27 - 04 - 1979                              

4.   Nơi Sinh: Yên Phong, Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1927/ QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh đề tài luận án và người hướng dẫn số 1071/ĐHQGHN - ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ Liên khu Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng (1949-1956).

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        

9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ, TS. Trần Trọng Thơ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa tài liệu thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và thời kỳ đầu hòa bình lập lại.

- Luận án tái hiện một cách có hệ thống, toàn diện quá trình Đảng bộ Liên khu Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ tháng 11 năm 1949 đến tháng 8 năm 1956 góp phần làm sâu sắc thêm về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Luận án đánh giá một cách khách quan, khoa học những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế và nêu ra một số kinh nghiệm từ thực tiễn tiến hành thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng tại Liên khu Việt Bắc từ tháng 11 năm 1949 đến tháng 8 năm 1956, có thể vận dụng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần nhỏ cung cấp thêm dữ liệu cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: vận dụng trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch vững mạnh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

-  Nghiên cứu từng Đảng bộ trong Liên khu Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng giai đoạn (1949 - 1956)

- Nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp các đồng chí Bí thư, phó Bí thư..đã từng hoạt động tại Liên khu Việt Bắc: Nguyễn Khang, Nhị, Quý, Song Hào.

- Nghiên cứu các Đảng bộ thuộc Liên khu Việt Bắc thực hiện công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay..

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

-  Nguyễn Thị Lan (2013), “Đảng bộ Liên khu Việt Bắc lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng những năm đầu thành lập (1949 - 1950)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học (dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh), Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.284 - 289.

-  Nguyễn Thị Lan, Trần Trọng Thơ (2013), “Đảng  bộ Liên khu Việt Bắc với công tác xây dựng Đảng giai đoạn từ năm 1949 -1951”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (18), tr.96 - 99.

- Nguyễn Thị Lan (2014), “Chỉnh huấn, chỉnh Đảng, củng cố chi bộ ở Liên khu Việt Bắc (1952-1954)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (3), tr. 62 - 66.

-  Nguyễn Thị Lan (2014), “Một số ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc từ 1949 đến 1956”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (23), tr.85 - 91.

- Nguyễn Thị Lan (2014), “Vài nét về công tác xây dựng Đảng ở Liên khu Việt Bắc (1954 - 1956)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (10), tr.55 - 58 .

 Tân Ngọc - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan