Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Võ Văn Hòa
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thống kê sau mô hình tổ hợp (EMOS) vào dự báo nhiệt độ và điểm sương ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Văn Hòa                  

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/02/1980                                                          

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 261/QĐ-SĐH ngày 01/02/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.     

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không có

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thống kê sau mô hình tổ hợp (EMOS) vào dự báo nhiệt độ và điểm sương ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Khí tượng và Khí hậu học                 

9. Mã số: 62 44 02 22

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Minh Tăng; GS.TS. Phan Văn Tân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã lựa chọn và áp dụng một số phương pháp thống kê hiệu chỉnh dự báo tổ hợp (EMOS) phù hợp với hệ thống SREPS tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (TTDBTƯ)

- Luận án đã đánh giá và chỉ ra được hiệu quả của các phương pháp EMOS nói trên trong việc nâng cao chất lượng dự báo trung bình tổ hợp và xác suất cho các yếu tố nhiệt độ bề mặt từ SREPS tại TTDBTƯ

- Luận án đã xác định được phương pháp EMOS tốt nhất và đánh giá được khả năng ứng dụng nghiệp vụ tại TTDBTƯ

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án đã lựa chọn được một số phương pháp EMOS phù hợp với hệ thống SREPS tại TTDBTƯ. Kết quả nghiên cửu thử nghiệm của luận án đã chỉ ra tính hiệu quả của các phương pháp EMOS được chọn trong việc nâng cao chất lượng dự báo EM và xác suất cho một số yếu tố nhiệt độ bề mặt, góp phần làm sáng tỏ khả năng ứng dụng của phương pháp.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

-        Cần tiếp tục đầu tư hướng nghiên cứu hậu xử lý cho dự báo tổ hợp (EMOS).

-        Triển khai nghiệp vụ hệ thống EMOS được lựa chọn tại TTDBTƯ cho hệ thống SREPS.

-        Nghiên cứu xây dựng các phương pháp EMOS cho mục đích nâng cao chất lượng dự báo các trường khí quyển từ các hệ thống dự báo tổ hợp

-        Nghiên cứu tối ưu hóa một số phương pháp EMOS có sử dụng các công thức và hệ số thực nghiệm để phù hợp với điều kiện Việt Nam

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Võ Văn Hòa, Lê Đức, Đỗ Lệ Thủy, Dư Đức Tiến, Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Thanh Tùng, 2010a: Nghiên cứu phát triển hệ thống diễn giải sau mô hình có khả năng tự cập nhật dựa trên phương pháp UMOS và lọc Kalman. Phần I: phương pháp luận. Tạp chí KTTV, 593, tr 27-34.

[2] Võ Văn Hòa, Lê Đức, Đỗ Lệ Thủy, Dư Đức Tiến, Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Thanh Tùng, 2010b: Nghiên cứu phát triển hệ thống diễn giải sau mô hình có khả năng tự cập nhật dựa trên phương pháp UMOS và lọc Kalman. Phần II: một số kết quả nghiên cứu. Tạp chí KTTV, 594, tr 17-28.

[3] Võ Văn Hòa, Lê Đức, Đỗ Lệ Thủy, Dư Đức Tiến, Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Thanh Tùng, 2012a: Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam dựa trên cách tiếp cận đa mô hình đa phân tích. Phần I: phương pháp luận. Tạp chí KTTV, 615, tr 47-53.

[4] Võ Văn Hòa, Lê Đức, Đỗ Lệ Thủy, Dư Đức Tiến, Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Thanh Tùng, 2012b: Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam dựa trên cách tiếp cận đa mô hình đa phân tích. Phần II: Kết quả đánh giá dự báo trung bình tổ hợp. Tạp chí KTTV, 616, tr 22-31.

[5] Võ Văn Hòa, Lê Đức, Đỗ Lệ Thủy, Dư Đức Tiến, Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Thanh Tùng, 2012c: Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam dựa trên cách tiếp cận đa mô hình đa phân tích. Phần III: Kết quả đánh giá dự báo xác suất. Tạp chí KTTV, 617, tr 22 -30.

[6] Võ Văn Hòa, Bùi Minh Tăng, Phan Văn Tân, 2013a: Hiệu chỉnh thống kê cho dự báo tổ hợp và khả năng ứng dụng ở Việt Nam (đã gửi tạp chí KTTV, dự kiến đăng trong tháng 1/2014)

[7] Võ Văn Hòa, Bùi Minh Tăng, Phan Văn Tân, 2013b: Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp hiệu chỉnh thống kê để nâng cao chất lượng dự báo của hệ thống SREPS (đã gửi tạp chí KTTV, dự kiến đăng trong tháng 2/2014).

[8] Võ Văn Hòa, Bùi Minh Tăng, Phan Văn Tân, 2013c: Nghiên cứu nâng cao chất lượng dự báo trung bình tổ hợp và xác suất của hệ thống SREPS bằng cách hiệu chỉnh hàm phân bố dự báo (đã gửi tạp chí KTTV, dự kiến đăng trong tháng 2/2014).

Xem thông tin chi tiết bản Tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :