Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Cảnh Chí Dũng
Tên đề tài luận án: Phát triển giảng viên theo yêu cầu đại học nghiên cứu: nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Cảnh Chí Dũng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07/11/1981

4. Nơi sinh: Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:2952/QĐ-ĐHKT, ngày 14/12/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài theo Quyết nghị của Hội đồng chấm đề cương luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: Phát triển giảng viên theo yêu cầu đại học nghiên cứu: nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

9. Mã số: 62.34.05.01

10. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Quân, TS. Phan Chí Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn giảng viên, điều kiện phát triển giảng viên theo yêu cầu của ĐHNC.

- Phát triển mô hình SEM (sử dụng phần mềm AMOS 21) trong việc phân tích, đánh giá và kiểm định bộ tiêu chuẩn giảng viên; điều kiện phát triển giảng viên; xác định mối quan hệ (tác động giữa nội bộ các biến tiềm ẩn: nhóm tiêu chuẩn và với biến điều kiện phát triển giảng viên).

- Xây dựng mô hình mới (mô hình fuzzy MCDM) để đánh giá và phân nhóm giảng viên trên cơ sở bộ tiêu chuẩn đã được kiểm định; áp dụng cụ thể vào trường hợp của ĐHQGHN.

- Đề xuất cách thức phát triển giảng viên của ĐHQGHN nhằm đáp ứng yêu cầu của ĐHNC (trên cơ sở bộ tiêu chuẩn, kết quả đánh giá và phân nhóm giảng viên).

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Mô hình SEM, mô hình fuzzy MCDM có tính ứng dụng cao trong nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực, đánh giá nhân sự, quan hệ hành vi,… ĐHQGHN và các trường đại học định hướng nghiên cứu có thể sử dụng các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn phát triển nguồn nhân lực của mình.

13. Hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Việc lấy mẫu hiện nay chưa thực hiện đối với các trường đại học trên thế giới. Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo có thể  mở rộng trên phạm vi thế giới.

- Ứng dụng mô hình fuzzy MCDM trong các bài toán liên quan đến việc ra quyết định quản trị như: lựa chọn nhà cung ứng, lựa chọn lĩnh vực đầu tư, lựa chọn nhân sự,…

14. Các công trình công bố có liên quan đến luận án:

[1]. Cảnh Chí Dũng, Phan Chí Anh (2012), Quản trị Nguồn nhân lực và Kết quả hoạt động của các trường đại học - ví dụ Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Tạp chí Khoa học Thương mại - Trường ĐHTM,số 49 - 8/2012, trang 63-67.

[2]. Dat, L.Q., Dung, C.C., Chou, S.Y., Yu, V.F. (2013). Improved arithmetic operations on generalized fuzzy numbers. 2013 International conference on Fuzzy Theory and Its Applications (iFUZZY 2013), December 6-8, 2013, Taipei, Taiwan (IEEE/Scopus).

[3]. Cảnh Chí Dũng, Trường đại học nghiên cứu: tiêu chí nào đánh giá được giảng viên?, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số chuyên đề - tháng 7/2014, trang 15-18.

[4]. Cảnh Chí Dũng, Suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số tháng 11/2014, trang 26-28.

[5]. Cảnh Chí Dũng, Tiêu chí đại học nghiên cứu theo cách tiếp cận quản trị tổ chức, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 435, tháng 10 năm 2014, trang 48-50.

>>>>> Xem thông tin chi tiết bản tiếng Anh.

 Toản Quốc - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan