Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Y Tru Alio
Tên đề tài luận án: Improving English pronunciation of English by Êđê learners oriented towards communication purposes (Cải thiện phát âm tiếng Anh cho sinh viên người Êđê theo hướng mục đích giao tiếp)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Y Tru Alio                       
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 3/9/1959                                                  
4. Nơi sinh: Đăk Lăk
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1077/QD-SĐH ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Gia hạn thêm 01 năm từ ngày 7/11/2012 đến ngày 7/11/2013 và tạm ngừng học tập 01 năm từ 30/10/2013 đến ngày 30/10/2014.
7. Tên đề tài luận án: Improving English pronunciation of English by Êđê learners oriented towards communication purposes (Cải thiện phát âm tiếng Anh cho sinh viên người Êđê theo hướng mục đích giao tiếp)
8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
9. Mã số: 62 22 15 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Võ Đại Quang, TS. Nguyễn Huy Kỷ
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Luận án tập trung nghiên cứu cải thiện phát âm tiếng Anh cho sinh viên người Êđê theo định hướng đích giao tiếp ở mức độ cơ bản và cần thiết trên hai lĩnh vực âm nối và âm đồng hóa trong tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực nghe và hiểu được thông tin được nói bằng tiếng Anh và nói tiếng Anh để người nghe hiểu được. Mục đích của luận án nhằm (i) tìm ra những nguyên nhân gây lỗi cho sinh viên người Êđê khi phát âm tiếng Anh, (ii) xác định những lỗi của sinh viên Êđê mắc phải khi phát âm tiếng Anh, và (iii) tìm ra giải pháp để khắc phục những vướng mắc của sinh viên người Êđê trong việc phát âm tiếng Anh.
Giải pháp để cải thiện phát âm tiếng Anh cho sinh viên người Êđê là áp dụng khóa tăng cường phát âm tiếng Anh trên cơ sở trích lược một số nội dung có liên quan đến âm nối và âm đồng hóa của Mortimer (1985) để dạy theo kỹ thuật do Celce-Murcia (1996) giới thiệu. Trên cơ sở các em đã được học 150 tiết tiếng Anh tại trường, giáo viên tiến hành dạy cho các em 30 tiết của khóa tăng cường nhằm cải thiện phát âm. Giáo viên ghi âm trước khi học và sau khi học chương trình tăng cường cải thiện phát âm. Nghiên cứu cho thấy do những điểm ngữ âm khác nhau của hai ngôn ngữ Anh và Êđê, nên sinh viên người Êđê phát âm tiếng Anh thường bị mắc lỗi. Được học lớp cải thiện phát âm tiếng Anh qua các biện pháp kỹ thuật nghe, bắt chước, luyện âm, thực hành phát âm các âm trong chuỗi câu cùng với sự hướng dẫn bằng kiến thức ngữ âm - âm vị tiếng Anh, sinh viên người Êđê đã cải thiện việc phát âm tiếng Anh một cách rõ rệt.      
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả của luận án có khả năng ứng dụng nhiều trong giảng dạy phát âm và dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên. Ngoài ra đề tài cũng mang lại một hướng tiếp cận mới trong việc so sánh đối chiếu để tìm nguyên nhân gây lỗi khi phát âm hoặc khi phát ngôn tiếng Anh; và ứng dụng, lồng ghép một số kỹ thuật dạy học để cải thiện phát âm tiếng Anh.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Đề tài có thể nghiên cứu rộng hơn trong lĩnh vực dạy phát âm âm đoạn tính và siêu âm đoạn của tiếng Anh để có được bức tranh toàn cảnh của việc dạy phát âm cho sinh viên vì mục đích học thuật và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ học.
14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:
* Tạp chí:
2. Y Tru Alio (2014), Cải thiện phát âm trong phát ngôn tiếng Anh cho sinh viên người Êđê, Hội nghị Khoa học lần 34, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội.
3. Y Tru Alio (2014), Một số điểm khác nhau về siêu âm đoạn trong chuỗi lời nói tiếng Anh và tiếng Êđê, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 1 (219).
4. Y Tru Alio (2010), Một số điểm khác biệt trong hệ thống phụ âm tiếng Anh so sánh đối chiếu với phụ âm tiếng Êđê qua khảo sát tài liệu, diển cứu tại Trường Đại học Tây Nguyên, 6/2010. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên.
5. Y Tru Alio (2005), Nghiên cứu biện pháp tiếp cận tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên.
6. Y Tru Alio (2000), Một số đặc điểm nguyên âm tiếng Êđê so sánh đối chiếu với nguyên âm tiếng Anh, PAN-ASIATIC LINGUISTICS, ABSTRACTS, of the Fifth International Symposium on Languages and Linguistics.
* Sách, giáo trình:
Y Tru Alio (2011), Giáo trình Ngữ âm-Âm vị học tiếng Anh, Trường Đại học Tây Nguyên.
* Đề tài KH&CN:
Y Tru Alio (2009), Những điểm khác nhau trong hệ thống ngữ âm - âm vị tiếng Êđê và Jrai, đề tài cấp Bộ, Mã số: B2007-15-13.

>>>>> Xem thông tin bằng tiếng Anh.

 Đông Quang - VNU- ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :